Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia a garantom študijných predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň

25. októbra 2019

udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej imatrikulácie, na ktorú Vás srdečne pozývam.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka