Loading...

Oznamy

Košické univerzity a akadémia vytvorili vedecký klaster

Vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti, a kultúry spoločnosti, je hlavným cieľom nového košického vedeckého klastra. Vytvorili ho Slovenská akadémia vied (SAV), Technická univerzita (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Memorandum o spolupráci podpísali štatutári štyroch inštitúcií - predseda SAV Pavol Šajgalík a rektori troch univerzít Stanislav Kmeť (TUKE), Pavol Sovák (UPJŠ) a Jana Mojžišová (UVLF) a informovali o ňom 1. októbra 2019 na pôde Technickej univerzity v Košiciach.

Poslaním vedeckého klastra je pozdvihnúť národný i medzinárodný profil jeho členov na účely získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a investícií. Chce posilniť prínos členov pre spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny a rozvinúť príspevok členov k vytváraniu, udržiavaniu a transferu svetovej zásobárne poznania. Ďalším poslaním klastra je aj posilnenie schopnosti Slovenskej republiky zúčastňovať sa na globálnom rozvoji a príležitostiach a profitovať z nich v zmysle globálnych a lokálnych výziev a rozvinúť možnosti slovenských študentov participovať na celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní, vede a výskume bez ohľadu na ich zázemie. 

Podobný klaster uzavrel Slovenská akadémia vied v Bratislave so Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského. „Pripadalo nám rozumné, aby sme takýto klaster mali aj v Košiciach, kde je koncentrovaná veľká časť ústavov SAV,“ vysvetlil predseda SAV Pavol Šajgalík. Ďalším dôvodom je, aby sa cesta medzi akademickými pracoviskami a neuniverzitným výskumom spájala práve univerzitným výskumom. Najväčšou hybnou silou aj v SAV sú totiž doktorandi týchto univerzít. Klaster má slúžiť aj našej schopnosti konkurovať. „Konkurenčný boj v európskom výskumnom priestore sa prudko zvyšuje, nie je tajomstvom, že sa nám stále menej darí presadzovať v európskych projektoch a v projektoch Európskej rady pre výskum (ERC).  Spojenie by mohlo viesť k tomu, že dokážeme zvýšiť koncentráciu výskumníkov, otvoriť pracoviská navzájom, pretože infraštruktúra, ktorou sme vybavení z prvej vlny štrukturálnych fondov je tu. Mala by slúžiť pre nás všetkých. Uzavretie klastra je logickým vyústením našich spoločných snáh.“

Rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť potvrdil, že vznik klastra je prirodzeným vyústením snáh, ktoré tu existujú  niekoľko desaťročí. „Veľmi silné inštitúcie sveta a Európy sa spájajú, umocňujú ciele svojho snaženia. Aj našim cieľom je integrovať sily a byť silným a konkurencieschopným hráčom na poli vedy v Európe a svete. Dnes je všetko charakterizované troma atribútmi: internacionalizácia inštitúcií, multidisciplinarita a excelentnosť vo všetkých činnostiach vo vede, výskume, vzdelávaní, transfere technológií. Vznik takéhoto zoskupenia môže umocniť všetky tieto naše snaženia a zvýšiť kredit našich inštitúcií v zahraničí,“ podčiarkol Stanislav Kmeť.

Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pripomenul, že memorandom sa inštitúcie zaviazali spoločným koordinovaným postupom v otázkach verejnej politiky, ktorá sa týka SAV a vysokých škôl, zaujímať spoločné stanoviská. „Považujem to za veľmi dôležité, lebo vysoké školstvo aj veda si vyžadujú isté systémové zmeny. Kto iný ak nie výskumné univerzity a ústavy SAV by mali dávať signály, ako tieto zmeny v budúcnosti realizovať.“ Načrtol aj ďalšie dimenzie možnej spolupráce, keď v súlade s vysokoškolským zákonom by subjekty vedeckého klastra mohli dokonca vytvoriť aj právny subjekt. „Sólo sa nemáme šancu presadiť v medzinárodných renkingoch, Sila košického vedeckého zázemia je tak uznávaná, že spoločne by sa nám to mohlo podariť. Ak raz budeme smerovať k inštitucionalizácii, treba začať aj takouto platformou,“ uviedol rektor UPJŠ.

Jednoznačne s tým súhlasí aj rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jana Mojžišová. „Pokiaľ chceme byť konkurencieschopní v európskom výskumnom priestore, jedinou šancou je spájať sily. Košické univerzity majú medzi sebou nadštandardné vzťahy, o čom svedčí naše prepojenie v mnohých projektoch. Aj prepojenie s ústavmi SAV má svoju históriu. Takýto klaster ako keby už existoval prostredníctvom rôznych spoločných projektov, laboratórií. Nie je to nič nové, len sme to dali na papier a podpísali. Chceme deklarovať, že spoločnými silami sa budeme snažiť byť úspešní nielen v domácom priestore, ale predovšetkým v medzinárodnom.“ Pokiaľ bude klaster silný, bude vedieť osloviť aj silného partnera v zahraničí. Bude mať väčšie šance napojiť sa na úspešné tímy hlavne pri riešení európskych projektov. „Je veľmi dôležité, aby sme vedeli preukázať našu silu, v oblasti vedy a výskumu - silnejšie publikácie, silnejšie projekty, silnejší zahraniční partneri, to všetko znamená viac peňazí na výskum, personálne prepojenie so zahraničnými laboratóriami. Určite budeme mať týmto spôsobom väčšie šance.“

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie existuje mnoho príkladov aktívnej spolupráce. „Máme laboratórium, ktoré nás prepája s Neuroimunologickým ústavom SAV vo výskume v oblasti neurovied, regeneračnej medicíny, rôznych implantátov, kde prepájame medicínu s technikou a základným výskumom SAV. Veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu v spoločných projektoch máme s Parazitologickým ústavom SAV. Na univerzite funguje Centrum aplikovaného výskumu vo veľmi úzkom prepojení s Parazitologickým ústavom a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat. To sú projekty, ktoré reálne existujú, vznikli spontánne, vzájomným prepojením výskumníkov, ktorí riešili podobnú oblasť. Funguje prepojenie prostredníctvom doktorandov, navzájom si vieme vypomôcť obsadzovaním postdoktorandských miest,“ dodala Jana Mojžišová.