Loading...

Oznamy

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach na roky 2019-2021

Vážení absolventi doktorandského štúdia,

rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach v roku 2019 v zmysle vnútorného predpisu UVLF č. 63/2016 (Zásady na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach).

Termín podávania žiadostí na postdoktorandské pracovné miesto na UVLF je do 13. 9. 2019. Žiadosť vrátane príloh je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: michaela.krcmarikova@uvlf.sk a zároveň 1 podpísané vyhotovenie doručiť na referát pre vedecko-výskumnú činnosť UVLF v Košiciach. Elektronicky podaná žiadosť nebude akceptovaná v prípade nedoručenia podpísanej verzie alebo v prípade nedodržania stanoveného termínu. Žiadosť musí byť v súlade s VP č. 63 čl. II. bod 2, 3. K obidvom formám žiadosti (elektronickej aj písomnej) je potrebné pripojiť materiály v zmysle VP č. 63 čl. II. bod 8.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov je potrebné dokladovať podľa prílohy č. 1: Kategórie publikačnej činnosti a prílohy č.3: Kategórie ohlasov k Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.

Výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom a zverejnené do 27. 9. 2019, nástup do zamestnania od  1. 10. 2019.

V Košiciach, 28. 8. 2019