Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

02.08.2019   Oznamy zamestnancom

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

MVDr. Petry Kandráčovej

Dizertačná práca:
Druhová a genotypová diverzita Cryptosporidium spp. a kmeňa Microsporidia u voľne žijúcich zvierat
Oponenti:
Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
19. augusta 2019 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

MVDr. Terézie Mačák Kubaškovej

Dizertačná práca:
Imunomodulačné a hepatoprotektívne účinky Transfer faktora pri modelovom parazitárnom ochorení
Oponenti:
Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Jindřich Šoltys, CSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
19. augusta 2019 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

-----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 4.2.16. neurovedy

MVDr. Evelíny Káňovej

Dizertačná práca:
Štúdium proteínových interakcií medzi bunkami neurovaskulárnej jednotky a neuroinvazívnym patogénom a ich úloha v neuropatogenéze
Oponenti:
Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. RNDr. Peter Solár, PhD., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
RNDr. Martin Čente, PhD., Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave
Termín obhajoby:
20. augusta 2019 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

-----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 4.2.16. neurovedy

Mgr. Thomasa Vogelsa

Dizertačná práca:
Tau proteín a synaptická dysfunkcia in-vivo: Modely Alzheimerovej choroby a primárnych tauopatií založené na použití adeno-asociovaných vírusových vektorov
Oponenti:
Prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD., Ústav histológie a embryológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV v Košiciach
MVDr. Ivo Vanický, PhD., Neurobiologický ústav SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
20. augusta 2019 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

-----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Agnieszky Balickej

Dizertačná práca:
Štúdium výsledkov elektroretinografického vyšetrenia sietnice u starnúcich psov
Oponenti:
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., Železničná nemocnica s poliklinikou v Košiciach
MVDr. Jiří Beránek, PhD., Specializované pracoviště pro choroby oční v Pardubiciach
Termín obhajoby:
26. augusta 2019 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

-----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.4. vnútorné choroby zvierat

MVDr. Xénie Mihajlovičovej

Dizertačná práca:
Vplyv zdravotného a kondičného stavu dojníc pred otelením na zdravotný stav počas puerpéria
Oponenti:
Prof. MVDr. Prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., Klinika ošípaných, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. RNDr. Janka Vašková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc., Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach
Termín obhajoby:
26. augusta 2019 o 12.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Žiadame členov komisie a oponentov, aby svoju účasť na obhajobách potvrdili na mailovej adrese doktorandi@uvlf.sk

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

-----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie

MVDr. Eleny Hatalovej

Dizertačná práca:
Výber a optimalizácia molekulových metód pre skríning genetických variantov oportúnnych patogénov v životnom prostredí
Oponenti:
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
MUDr. Zuzana Kalinová, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
28. augusta 2019 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

-----------------------------

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie

MVDr. Michaely Harčárovej

Dizertačná práca:
Toxinogenita a toxicita Fusarium graminearum a možnosti jej eliminácie
Oponenti:
Prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prof. MUDr. Erik Dorko, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
28. augusta 2019 o 12.00 hodine
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť Farmaceutického pavilónu (4.NP) UVLF v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka