Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 9. 5. 2019

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 9. mája 2019 (štvrtok) o 12.30 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky) UVLF v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Návrh výročnej správy o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2018
  6. Návrh výročnej správy o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2018
  7. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018
  8. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2019
  9. Rôzne
  10. Záver

S pozdravom
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach