Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 21. 3. 2019

15.03.2019   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 7.riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 21. marca 2019 (štvrtok) o 14.00 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky) UVLF v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Návrh na členov Vedeckej rady UVLF v Košiciach
  6. Informácia z Predsedníctva Rady vysokých škôl SR
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach