Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 21. 2. 2019

Pozývam Vás na 6.riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky) UVLF v Košiciach

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
 5. Návrh na založenie záujmového klubu „Klub Hygiena Alimentorum“
 6. Návrh zmeny Organizačného poriadku UVLF v Košiciach v čl. 2 bod 1 časti A) (Vnútorný predpis č. 9)
 7. Voľba prorektorov UVLF v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023
 8. Voľba člena Správnej rady UVLF v Košiciach
 9. Voľba člena Rady vysokých škôl SR za akademickú obec UVLF v Košiciach
 10. Preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia z dôvodu nezaplatenia školného za externú formu štúdia
 11. Správa zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR
 12. Rôzne
 13. Záver

S pozdravom
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach