Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Záverečné práce - pokyny

Pred odovzdaním záverečnej práce:

Študenti si pred odovzdaním záverečnej práce zabezpečia konverziu finálnej verzie záverečnej práce a príloh do formátu PDF, ktorý následne uložnia na elektronické médium, CD. CD musí byť zaheslované, označené menom, priezviskom, názvom práce a skratkou študijného programu. Študenti rovnako zabezpečia vytlačenie podľa všetkých náležitostí podľa pokynov uvedených nižšie.

Vloženie záverečnej práce do CRZP cez AIS:

Študenti vkladajú svoju záverečnú prácu do Centrálneho registra záverečných prác cez Akademický informačný systém v čase od 15. 01. 2018 do 16. 3. 2018 (ŠP BKaP), od 15. 01. 2018 do 4. 4. 2018 (ŠP F, ŠP K, ŠP TaKP a ŠP CanHip) a od 15. 01. 2018 do 10. 4. 2018 (ŠP VVL a ŠP HP). Manuál ako vložiť záverečnú prácu do Akademického informačného systému je umiestnený v AIS v záložke "Manuály".

Študenti odovzdajú svoju záverečnú prácu na študijnom oddelení v čase:

ŠP BKaP
od 15. 1. 2018 do 16. 3. 2018
ŠP F; K; TaKP a CanHip
od 15. 1. 2018 do 4. 4. 2018
ŠP VVL a HP
od 15. 1. 2018 do 10. 4. 2018

Pre úspešné odovzdanie záverečnej práce na študijné oddelenie je nutné priniesť:

 • Jeden exemplár záverečnej práce v tvrdej väzbe vypracovanú podľa Metodického usmernenia k vypracovaniu záverečných prác. Na zadnej strane bude v obale prilepené, označené a zaheslované CD.
 • Z Akademického informačného systému:
  • vytlačený a podpísaný posudok školiteľa v jednom vyhotovení,
  • v prípade, že bol menovaný konzultant aj posudok konzultanta v jednom vyhotovení,
  • študent, ktorý obmedzí v licenčnej zmluve sprístupnenie záverečnej práce, musí doložiť podpísané Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia diela v jednom vyhotovení,
  • vytlačené (z AIS) a podpísané licenčné zmluvy. Každá licenčná zmluva (LZ pre vysokú školu a LZ pre CRZP) bude vytlačená a podpísaná v dvoch vyhotoveniach,
  • čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie v jednom vyhotovení (odovzdáva iba študent, ktorý zverejnil svoju záverečnú prácu v publikáciách).

Študenti, ktorí majú záujem tlačiť závečnú prácu v Edičnom stredisku UVLF v Košiciach:

Študenti odovzdajú elektronické médium pre vytlačenie a zviazanie záverečnej práce v tvrdej väzbe (iba pre vlastnú potrebu) s logom univerzity alebo v mäkkej väzbe od 15. 1. 2018 avšak najneskôr 4 dni pred posledným termínom na odovzdanie práce. Neodporúča sa však odkladať odovzdanie elektronického média na posledný deň.

Farba obalu záverečnej práce:

bakalárske práce:
tmavozelená, farba písma: zlatá
diplomové (doktorské) práce:
modrá (kráľovská modrá), farba písma: zlatá
diplomové (magisterské) práce:
tmavobordová, farba písma: zlatá
rigorózne práce:
tmavohnedá, farba písma: zlatá
Upozornenie: melírovaná farba nie je prípustná!

Súvisiace dokumenty: