Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác (ZP) na AR 2019/2020

1. Študenti pred odovzdaním ZP si zabezpečia:

 • konverziu finálnej verzie ZP a príloh do formátu PDF na elektronickom médiu – CD. CD musí byť zaheslované proti kopírovaniu, označené menom, priezviskom, názvom práce a skratkou študijného programu.
 • vytlačenie všetkých náležitostí podľa bodu 3

2. Študenti vkladajú svoju ZP do CRZP cez AIS v čase od 15. 01. 2020 do (viď bod 3)

 • manuál ako vložiť ZP do AIS je umiestnený v AIS, v záložke „Manuály“.

3. Študenti odovzdajú ZP na študijné oddelenie v čase:

ŠP BKaP
od 15. 01. 2020 do 20. 03. 2020 a prinesú:
ŠP F; K; TaKP a CanHip
od 15. 01. 2020 do 03. 04. 2020 a prinesú:
ŠP VVL a HP
od 15. 01. 2020 do 17. 04. 2020 a prinesú:
 • 1 ZP v tvrdej väzbe vypracovanú podľa Metodického usmernenia k vypracovaniu záverečných prác, rigoróznych a habilitačných prác zverejneného na webovom sídle univerzity: Na zadnej strane bude v obale prilepené, označené a zaheslované CD.
 • z AIS:
  • vytlačený a podpísaný posudok školiteľa v 1 vyhotovení,
  • v prípade, že bol menovaný konzultant aj posudok konzultanta v 1 vyhotovení,
  • študent, ktorý obmedzí v licenčnej zmluve (LZ) sprístupnenie záverečnej práce, musí doložiť podpísané Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia diela v 1 vyhotovení,
  • vytlačené (z AIS) a podpísané LZ. Každá zmluva (LZ pre vysokú školu a LZ pre CRZP) bude vytlačená a podpísaná v dvoch vyhotoveniach,
  • čestné vyhlásenie o vydaní ZP v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie v 1 vyhotovení (odovzdáva iba študent, ktorý zverejnil svoju ZP v publikáciách).

4. Študenti, ktorí majú záujem tlačiť ZP v Edičnom stredisku UVLF v Košiciach:

pre vytlačenie a zviazanie ZP v tvrdej väzbe s logom univerzity alebo v mäkkej väzbe (iba pre vlastnú potrebu) študenti  odovzdajú elektronické médium  od 15. 01. 2020 a najneskôr 4 dni pred posledným termínom na odovzdanie práce.
Pre zabezpečenie plynulosti tlače je potrebné doniesť elektronické médium postupne, nie posledný deň!

5. Farba obalu ZP:

 • bakalárske práce: tmavozelená, farba písma: zlatá
 • diplomové (doktorské) práce: modrá (kráľovská modrá), farba písma: zlatá
 • diplomové (magisterské) práce: tmavobordová, farba písma: zlatá

Upozorňujem, že melírovaná farba nie je prípustná!

6. Dôležité upozornenia:

 • názov ZP musí byť zhodný s názvom ZP v AIS!
 • kód a identifikačné číslo ZP, ktoré Vám pridelil ÚVIK Vám zašleme na Váš pridelený študentský e-mail.