Loading...

Orgány univerzity

AKADEMICKÝ SENÁT

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa skladá z volených zástupcov akademickej obce (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na ustanovený pracovný čas a študenti) s hlasom rozhodujúcim. Akademický senát je najvyšším samosprávnym (iniciatívnym, kontrolným, koordinačným a normotvorným) zastupiteľským orgánom univerzity.

V súčasnosti má 21 členov, z toho 14 v komore zamestnancov a 7 v komore študentov, kde majú zastúpenie jedným členom aj doktorandi študujúci v internej forme doktorandského štúdia. Jedno funkčné obdobie Akademického senátu UVLF trvá štyri roky. Rozsah pôsobnosti a právomoci Akademického Senátu UVLF sú dané zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach.

Prvýkrát v histórii školy bol konštituovaný Akademický senát UVLF v Košiciach 26. júna 1990 ako 45–členný trojkomorový orgán. Na čele Akademického senátu UVLF v Košiciach je predseda. Túto funkciu v histórii školy vykonávali prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc.; doc. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.; prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc.; prof. MVDr. Mikuláš Levkut, CSc.; prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.; doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. a opätovne doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komora zamestnancov
Horňáková Ľubica, MVDr., PhD.
Korim Peter, doc. MVDr., CSc.
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
Koščová Jana, MVDr., PhD.
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD.
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc.
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD.
Mudroň Pavol, prof. MVDr., PhD., Dip. ECBHM
Petrilla Vladimír, MVDr., PhD.
Reichel Peter, prof. MVDr., CSc.
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD.
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD.
Valocký Igor, prof. MVDr., PhD.
Vojtek Boris, MVDr., PhD.
Komora študentov
Predsedníctvo Akademického senátu UVLF
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD.
predseda
Koščová Jana, MVDr., PhD.
podpredsedníčka (predsedníčka komory zamestnancov)
Orčík Dávid
podpredseda (predseda komory študentov)
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
tajomníčka