Loading...

Organizačná štruktúra

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

CHARAKTRISTIKA PRACOVISKA

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie bolo založené v roku 1996. Dve organizácie, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Neuroimunologický inštitút, Slovenská akadémia vied, sa spojili so spoločným cieľom „založenia sofistikovanej výskumnej jednotky v obore imunogenomiky a imunoproteomiky“. Laboratórium zaručuje excelenciu vo výskume a vzdelávaní. Výskumné aktivity sa zaoberajú objavovaním interakcií medzi hostiteľom a patogénom, vrátane: a) efektu mutácií v génoch vrodenej imunity, b) objavovania patogénovej špecificity na hostiteľa, a c) objavovania mechanizmov, pomocou ktorých patogény unikajú pred imuntnými mechanizmami hostiteľa. Pre dosiahnutie týchto cieľov sú k dispozícii nasledovné moderné technológie: metódy pre izoláciu nukleových kyselín vrátane izolácie genomickej DNA, RNA, plazmidov; amplifikácia nukleových kyselín pomocou „end-point“ PCR, „real-time“ PCR, multiplexové assay; techniky pre detekciu mutácií ako napr. SSCP, DGGE, HRM assay; priame DNA sekvenovanie; génová expresia ako qRT-PCR; transfekčné metódy, in vitro design rekombinantných proteínov a ich produkcia; proteín-proteín interakčné metódy ako M2H, fágový displej, „affinity ligand binding“, pull-down assays a metódy pre kultiváciu buniek.