Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Rozpis poplatkov

V súlade s Vnútorným poriadkom č. 38 schváleným Akademickým senátom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 11. 12. 2017 má študent zapisujúci sa na akademický rok 2018/2019 povinnosť k 31. 8. 2018 alebo najneskôr v deň zápisu uhradiť nasledovný poplatok. Platbu je možné uhradiť buď prevodom na účet univerzity alebo poštovou poukážkou. Doklad o zaplatení poplatku je potrebné predložiť na zápise.

Študenti 1. ročníka (denná a externá forma) si na zápis prinesú dve fotografie (formát 3,5 x 4,5 cm).

Platby za administratívny poplatok a za externú formu štúdia sa uhrádzajú na číslo účtu:

Účet:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
Banka:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu:
7000072161/8180
Variabilný symbol:
72161 + „do poznámky uviesť meno a priezvisko uchádzača“ (slúži na priradenie platby k uchádzačovi, resp. študentovi)
Konštantný symbol:
0968
IBAN:
SK24 8180 0000 0070 0007 2161
SWIFT:
SPSRSKBA

Denná forma štúdia

Študent 1. ročníka
36 €:
zápisné
10 €
ISIC karta s licenciou
20 €
poistenie počas pedagogického procesu
6 €
Pokračujúci študent
28,00 €:
zápisné
10 €
ISIC karta - prolongácia
12 €
poistenie počas pedagogického procesu
6 €

Externá forma štúdia

Študent 1. ročníka
23,00 €:
zápisné
10 €
ISIC karta bez licencie
7 €
poistenie počas pedagogického procesu
6 €
Pokračujúci študent
16,00 €:
zápisné
10 €
poistenie počas pedagogického procesu
6 €