Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Prípravný kurz z chémie a biológie

pre záujemcov o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oznamuje, že organizuje pre záujemcov o štúdium v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia “Prípravný kurz z chémie a biológie”.

Kurz je zameraný na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z chémie a biológie. Je vedený skúsenými pedagógmi z Katedry chémie, biochémie a biofyziky a z Katedry biológie a genetiky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Garantom kurzu je prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Kurz v rozsahu 64 hodín (32 hodín chémia a 32 hodín biológia) začína dňa 07. marca 2020. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu.

Prvé stretnutie sa uskutoční 07. marca 2020 o 7.30 h. v Posluchárni č. 35, (pavilón 35 Pavilón chemických disciplín) v areáli UVLF v Košiciach, Komenského 73.

Harmonogram kurzu – ďalšie sústredenia:
14. 03.; 21. 03.; 28,03.; 04. 04.; 18. 04.; 25. 04. a 02. 05. 2020.
Poplatok:
Poplatok za jedného účastníka je 200 €.
Poplatok prosíme zaplatiť bankovým prevodom na adresu:
Majiteľ účtu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka:
Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol:
9172020
Prihláška na kurz:
Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení prosíme zaslať od 02. 01. 2020 do 06. 03. 2020 na adresu:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Organizácia kurzu:
UVLF akceptuje každú podanú prihlášku s dokladom o zaplatení. Písomné akceptácie prihlášky nezasielame. Uchádzač sa zúčastní na kurze podľa harmonogramu. V prípade organizačnej zmeny kontaktujeme uchádzača prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Prípadné otázky zasielajte na adresu: renata.bozikova@uvlf.sk alebo zuzana.szabova@uvlf.sk.
Prvé sústredenie:
07. marca 2020
od 7.30 h. do 8.00 h.
Prezentácia a kontrola
od 8.00 h. do 11.45 h.
Výučba z predmetu biológia
od 11.45 h. do 12.15 h.
Prestávka na obed
od 12.15 h. do 16.00 h.
Výučba z predmetu chémia
Ďalšie sústredenia:
Začiatok:
od 8.00 h. do 11.45 h.
Výučba z predmetu chémia
od 11.45 h. do 12.15 h.
Prestávka na obed
od 12.15 h. do 16.00 h.
Výučba z predmetu biológia