Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Prípravný kurz z chémie a biológie

Kurz je určený pre záujemcov o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje pre záujemcov o štúdium v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia “prípravný kurz z chémie a biológie”. Kurz je zameraný na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z chémie a biológie. Kurz je vedený skúsenými pedagógmi z Katedry chémie, biochémie a biofyziky a z Katedry biológie a genetiky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Garantom kurzu je prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Kurz v rozsahu 64 hodín (32 hodín chémia a 32 hodín biológia) začína dňa 10. marca 2018. Výučba sa uskutoční vždy v sobotu podľa harmonogramu kurzu.

Prvé stretnutie sa uskutoční 10. marca 2018 o 7.30 h. v Posluchárni č. 35 (pavilón 35 - Pavilón chemických disciplín) v areáli UVLF v Košiciach na Komenského ulici č. 73.

Harmonogram kurzu – ďalšie sústredenia:
17. 3.; 24. 3.; 7. 4.; 14. 4.; 21. 4.; 28. 4. a 5. 5. 2018.
Poplatok:
Poplatok za jedného účastníka je 170 €.Poplatok prosíme zaplatiť bankovým prevodom:
Majiteľ účtu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka:
Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol:
9172018
Prihláška na kurz:
Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení prosíme zaslať od 2. 1. 2018 do 10. 3. 2018 na adresu:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Organizácia kurzu:
UVLF akceptuje každú podanú prihlášku s dokladom o zaplatení preto písomné akceptácie prihlášky nezasiela. Uchádzač sa zúčastní na kurze podľa harmonogramu. V prípade organizačnej zmeny kontaktuje UVLF v Košiciach uchádzača prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Prípadné otázky môžu uchádzači zasielať na adresu: studijne@uvlf.sk.
Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
17. 09. 2018 v P-34 o 09.00 hod.
Aktív učiteľov:
17. 09. 2018 v P-34 o 14.00 hod.
Zlatá promócia:
11. 09. 2018 v P-34 o 10.00 hod.
Imatrikulácia:
26. 10. 2018
Prijímacie konanie:
03. – 10. 06. 2019
Promócia:
26. a 27. 06. 2019 v Štátnom divadle v Košiciach

Harmonogram praxí a stáží nájdete v poslednej časti Harmonogramu štúdia v akademickom roku 2018/2019.