Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Informácie k prijímaciemu konaniu

Informácie k prijímaciemu konaniu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na akademický rok 2020/2021 pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku

Adresa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice I.

1. Študijné programy (ďalej len "ŠP"):

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na akademický rok 2020/2021 otvára tieto akreditované študijné programy:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia (3-ročné štúdium v dennej forme a 4-ročné v externej forme):
  bezpečnosť krmív a potravín denná forma štúdia (BKaP-DF)
  bezpečnosť krmív a potravín externá forma štúdia (ExF-DF)
  kynológia denná forma štúdia (K-DF)
  kynológia externá forma štúdia (K-ExF)
  vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii denná forma štúdia (CANHIP-DF)
  vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii externá forma štúdia (CANHIP-ExF)
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia (2-ročné štúdium v dennej forme a 3-ročné v externej forme):
  trh a kvalita potravín denná forma štúdia (TaKP-DF)
  trh a kvalita potravín externá forma štúdia (TaKP-ExF)
 • spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (6-ročné doktorské štúdium v dennej forme):
  všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL)
  hygiena potravín (HP)
 • spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (5-ročné magisterské štúdium v dennej forme):
  farmácia (F)

Uchádzač si do prihlášky môže napísať len jeden ŠP.
Pre ďalší zvolený ŠP je potrebné vypísať novú prihlášku o štúdium.

2. Forma štúdia:

 • Denná forma štúdia je bezplatná.
 • Externá forma štúdia je v zmysle nálezu Ústavného súdu SR č. 333/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 z 24. 3. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 92 odsek 3 spoplatnená. Externé štúdium sa uskutočňuje formou blokovej výučby. Jeden blok trvá 8 až 10 pracovných dní a dní pracovného voľna. Počas jedného semestra sú tri bloky.

3. Termín podania prihlášky na štúdium:

 • pre prvý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia: predĺžené do 30.04.2020
 • pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia: do 31. mája 2020

4. Predmety, z ktorých sa robia prijímacie skúšky:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie bez prijímacích skúšok
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie bez prijímacích skúšok
 • spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia: písomný test z profilových predmetov z biológie a chémie, v rozsahu gymnaziálneho učiva. Každý test obsahuje 70 otázok. Každá správna odpoveď na otázku má hodnotu 1 bodu.
  Učebnice z chémie a biológie je možné zakúpiť aj formou objednávky v Predajni skrípt UVLF v Košiciach (telefón: 0915992808, e-mail: marta.novysedlakova@uvlf.sk) alebo cez e-shop.

5. Podmienky prijatia na štúdium:

 • pre študijné programy I. stupňa:
  Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.
 • pre študijné programy II. stupňa:
  Prijatý môže byť uchádzač, ktorý ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Prijatie uchádzačov sa stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.
  Tieto študijné programy sú otvorené aj pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia príbuzných študijných programov inej vysokej školy.
 • pre študijné programy spojeného I. a II. stupňa:
  Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacieho konania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a zhodnotenia aktívnej účasti na stredoškolských olympiádach za 1. až 3. miesto a na SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), práce v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu a iných predpokladov, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.

6. Termín prijímacieho konania:

 • I. a II. spojený stupeň vysokoškolského štúdia: 1. – 5. jún 2020, náhradný termín: 8. 6. 2020
  Podľa vývoja nákazovej situácie sa termín PK bude upravovať.

7. Počet uchádzačov, ktorý UVLF v Košiciach plánuje prijať na štúdium v jednotlivých študijných programoch:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia:
  BKaP-DF 40
  BKaP-ExF 40
  K-DF 60
  K-ExF 40
  CANHIP-DF 20
  CANHIP-ExF 20
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia:
  TaKP-DF 20
  TaKP-ExF 20
 • spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia:
  VVL 150
  HP 50
  F 90

Minimálny počet študentov potrebných na otvorenie ročníka v dennej alebo externej forme je 8 prijatých uchádzačov zapísaných na štúdium.

8. Výška administratívneho poplatku spojená s prijímacím konaním:

 • prihláška podaná písomnou formou: 40 €
 • prihláška podaná elektronickou formou: 40 €
 • neúplná prihláška 10 €

Spôsob platby administratívneho poplatku za prihlášku na UVLF v Košiciach:

 • bankovým prevodom (priložiť buď výpis z účtu alebo príkaz na úhradu),
 • poštovou poukážkou (ústrižok alebo fotokópiu ústrižku je nutné priložiť k prihláške).
  Uprednostňujeme bankový prevod.
Príjemca:
UVLF v Košiciach
Banka príjemcu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Účet:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Kód banky:
8180
Variabilný symbol:
550320
Špecifický symbol:
Rodné číslo uchádzača
SWIFT:
SPSRSKBA

9. K prihláške na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné priložiť:

Úprava po 24. 3. 2020: akceptujeme podanú elektronickú prihlášku, ktorú nie je potrebné tlačiť, podpisovať, overovať strednou školou a zasielať na univerzitu. O spôsobe a termíne zaslania príloh, ktoré je potrebné priložiť k prihláške budú uchádzači informovaní emailom. Tieto pravidlá platia aj pri podaní prihlášky v papierovej forme.

 • životopis,
 • doklad o uhradení poplatku,
 • uchádzačovi priamo zo strednej školy potvrdí prihlášku stredná škola (bez vypisovania známok za strednú školu a dokladania vysvedčení),
  Úprava po 10. 3. 2020: uchádzač môže poslať podpísanú prihlášku aj bez potvrdenia strednou školou.
 • absolvent strednej školy prikladá overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 • diplom alebo potvrdenie o aktívnej účasti na stredoškolských z profilových predmetov (biológia, chémia),
 • potvrdenie o práci v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu,
 • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku (ak je prihláška podaná elektronickou formou).
  Úprava po 25. 3 2020: v súčasnej situácií nie je potrebné zasielať vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku.
 • K prihláške na študijný program farmácia je nevyhnutné doložiť aj potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.
  Úprava po 10. 3. 2020: uchádzač môže poslať prihlášku aj bez potvrdenia všeobecného lekára. Toto potvrdenie môže poslať poštou dodatočne, alebo priniesť v deň prijímacích skúšok.

10. K prihláške pre II. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné priložiť:

 • životopis,
 • doklad o uhradení poplatku,
 • výpis známok za predchádzajúce štúdium s váženým študijným priemerom,
 • overené fotokópie dokladov o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok diplomu),
 • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku (ak je prihláška podaná elektronickou formou).

Uchádzač, ktorý vypĺňa prihlášku elektronickou formou, zodpovedá za správnosť uvádzaných údajov. Elektronická prihláška nebude doplňovaná o zabudnuté údaje. V prípade zistených odlišností, údaje nebudú brané do hodnotenia v konečných zostavách.

11. Nezabudnúť:

 • prihlášku podpísať,
 • vyplniť všetky kolónky a údaje vyplniť pravdivo: (napríklad: rodné číslo, správnu adresu trvalého bydliska alebo korešpondenčnú adresu, telefón, e-mail,....).

Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne, úplné alebo riadne doložené, študijné oddelenia vyzve uchádzača, aby tieto nedostatky odstránil a údaje doplnil v požadovanom termíne. Za doplnenie chýbajúcich údajov v prihláške uchádzač platí poplatok vo výške 10 €. Ak nedostatky v požadovanom termíne neodstráni, jeho prihláška nebude zaradená do zoznamu uchádzačov.
Uchádzačom, ktorí zrušia svoju prihlášku alebo sa nezúčastnia prijímacieho konania sa poplatok nevracia.

12. Znalosť cudzích jazykov:

 • sa nesleduje

13. Odvolanie sa v prípade neprijatia adresovať:

 • rektorke UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice (viď vnútorný predpis č. 39 na webovom sídle univerzity)

14. Kapacitné možnosti ubytovania na internátoch UVLF v Košiciach:

 • Ubytovanie je možné poskytnúť na základe elektronickej prihlášky o ubytovanie a podľa schválených vnútorných predpisov Študentských domovov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

15. Adresa webového sídla:

16. Prípravné kurzy:

UVLF v Košiciach v mesiaci marec – máj organizuje nepovinné prípravné kurzy pred prijímacími skúškami pre študijný program VVL, HP a F. Bližšie informácie o organizácii a prihlášky na kurz nájdete na webovom sídle.

17. Profil študijných programov:

Štúdium v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických vzťahov v oblasti výroby a kontroly potravín a krmív pri aplikácii princípov a foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prioritou je zvládnutie chemických a biochemických postupov analýzy kvality a zdravotnej neškodnosti potravín a krmív. Štúdium poskytne znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, manažérskej etiky a riadení obchodných spoločností - potrebných pre zvládnutie princípov cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami a krmivami. Absolvent bakalárskeho štúdia má možnosť pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe "trh a kvalita potravín".

Absolvent študijného programu kynológia nadobudne profesionálnu špecializáciu pre výkon svojho povolania a pripraví sa pre vysoko kvalifikovaný výkon v štátnych a samosprávnych organizáciách väčších mestských aglomerácií s charakterom inšpekčných orgánov, pre prípravu a činnosť v organizáciách kynologicky profesionálnych a záujmových typov. Obsah študijného programu vymedzený určením vedomostí, schopností a zručností, ktoré si má absolvent osvojiť, nie je možné získať v inom študijnom programe.

Študijný plán vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii je zameraný na základnú znalosť evolúcie a evolučných procesov, princípy domestifikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, základnú znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania zvierat, základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom a psychológiu vzťahu človek – zviera. Učebný plán sa venuje využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Podrobnejšie bude vysvetľovať kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku u psa a koňa. Okrem toho časť predmetov v učebnom pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygiene chovu zvierat a základom práva.

Štúdium v študijnom programe trh a kvalita potravín je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Študenti ovládajú normatívy kvality a tovaroznalectva potravín tuzemských producentov, ovládajú právne predpisy a sú schopní vykonávať kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ovládajú princípy cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami. Absolvent má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch, vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality a manažérske činnosti pri predaji potravín a v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na legislatívu, technológie, gastronomické úpravy potravín a výslednú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.

V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou študijných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava v odborných klinických predmetoch podľa druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, infekčných, inváznych a toxických, porúch metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia. Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému výskytu zoonóz v humánnej populácii. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1996 a reevalvovaný v roku 2005 a 2016, ktorý v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ. Diplom získaný na UVLF v Košiciach je platný v štátoch EÚ.

Študijný program hygiena potravín je zameraný viac na odborné predmety z oblasti produkcie a výroby potravín živočíšneho pôvodu. Študijné plány sú orientované tak, aby veterinárny lekár bol schopný gestorovať ich zdravotnú nezávadnosť od prvovýroby až po spotrebiteľa. Aj tento študijný program bol evalvovaný a v roku 2005 reevalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva a v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ. Diplom získaný na UVLF v Košiciach je platný v štátoch EÚ.

Študijný program farmácia je zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Absolventi - farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiaducich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky. Sú odborníkmi vo farmaceutickej technológií výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú princípy správnej laboratórnej, výrobnej a farmaceutickej praxe. Sú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického resp. biologického skúšania, ich analýzu, fyzikálne a chemické vlastnosti, ovládajú metódy systému registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu. Exaktne vedia podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti.

18. Uplatnenie absolventov:

Študijný program bezpečnosť potravín a krmív poskytne absolventovi poznatky, ktoré môže uplatniť v laboratórnej činnosti - chemická, biochemická, mikrobiologická a mykologická analýza so zameraním na hodnotenie kvality a detekciu nežiaducich látok v potravinách a krmivách - v štátnych súkromných a podnikových laboratóriách. Vo výrobných prevádzkach potravín a krmív absolvent nájde uplatnenie pri plánovaní, organizovaní, kontrole a vykonávaní odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe a realizácie bezpečnostných systémov (HACCP) výroby potravín a krmív vyplývajúcich z právnych úprav SR a EU. V štruktúre poradenských inštitúcii sa absolvent uplatní pre oblasť výroby, manipulácie a uvádzania potravín a krmív do obehu, ako aj v zameraní na laboratórnu diagnostiku, správnu výrobnú prax a bezpečnostné systémy. V oblasti školstva a vedecko-výskumných inštitúcií - pre výkon vysokokvalifikovanej laboratórnej praxe so zameraním na chemické, biochemické, mikrobiologické a mykologické analýzy.

Študijný program kynológia - absolventi sú schopní vykonávať činnosť kynológa v špecializovaných veterinárnych zariadeniach, v štátnych a v samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícií, v colnej správe, v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe, profesionálneho cvičiteľa psov, profesionálneho kynológa v poľovníckych združeniach, profesionálneho kynológa v špeciálnych združeniach záchranárov a pre špeciálne účely pre občanov so zdravotným postihnutím, rozhodcov výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológií, posudzovateľov exteriéru psov, kontrolovať stanovené podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov pre psov, pôsobiť pri ochrane zvierat a prírody.

Absolvent študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým: v pedagogických zariadeniach (školy, materské školy), klinikách a rehabilitačných centrách, geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb), zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s ním a jeho chove, v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle a podobných zariadeniach pre verejnosť.

Absolvent študijného programu trh a kvalita potravín má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch a vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality, v zariadeniach spoločného stravovania a predaji potravín, poradenských inštitúciách (výroba, manipulácia potravín do obehu z pohľadu zavádzania systémov kvality), v školstve a vedecko-výskumných inštitúciách.

Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo - absolventi nájdu uplatnenie ako štátny, súkromný veterinárny lekár, riadiaci pracovník v živočíšnej výrobe, v zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v plemenárstve, pri ochrane štátnych hraníc, ekológie, v ochrane a v tvorbe životného prostredia, vedeckovýskumnej, vývojovej činnosti a v školstve, vo výrobe biopreparátov, liečiv, na styčných úsekoch s humánnou medicínou a so zdravotnou službou.

Študijný program hygiena potravín - absolventi sú schopní vykonávať dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu, vykonávať potrebný dozor nad epidemiologickými rizikovými činnosťami výroby, vykonávať laboratórne vyšetrenie potravín, epidemiologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach, riadiť prevádzku, technologické procesy výroby v potravinárskych podnikoch, vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia, vo vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti, v školstve, v styčných úsekoch s humánnou medicínou.

Absolventi študijného programu farmácia sa uplatnia v nasledovných oblastiach doma i v zahraničí:

 • Lekárnictvo - výdaj, distribúcia liekov, magistraliter príprava liečiv, komunikácia s pacientmi o liečivách - t.j. vykonávanie farmaceutickej starostlivosti o pacientov v systéme zdravotnej starostlivosti;
 • Nemocničné a medicínske centrá - absolventi môžu vykonávať farmaceutickú starostlivosť o pacientov ako klinickí farmaceuti pre lekársku praktickú a klinickú zdravotnú starostlivosť s možnou špecializáciou, napr. na onkológiu, infekčné ochorenia, psychiatriu a pod.;
 • Farmaceutický priemysel - absolventi farmácie sa uplatnia na úseku vývoja a výroby liečiv, vo výskume vyvíjaných, nových, farmakologicky účinných látok a farmakologických produktov, môžu sa podieľať na biologickom odskúšavaní nových liečiv, resp. nových farmakologických prípravkov;
 • Školstvo - absolventi farmácie sa môžu uplatniť v zdravotníckom strednom i univerzitnom školstve, ako budúci profesionálny vedeckí resp. pedagogickí pracovníci;
 • Komerčná sféra - absolventi farmácie sa môžu uplatniť v kozmetickom priemysle a ako díleri veľkých farmaceutických spoločností, tiež sú využiteľní vo výskumných ústavoch a zariadeniach ako odborníci v oblasti vývoja, syntézy a biologického odskúšavania liečiv;
 • Kontrola liečiv - majú uplatnenie v systémoch štátnej kontroly liečiv a ako odborníci na lieky i v zdravotných poisťovniach, resp. v systéme poisťovníctva.