Loading...

Orgány univerzity

SPRÁVNA RADA

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejne vysokej škole štátom. Správna rada UVLF v Košiciach bola kreovaná po prvýkrát v októbri 2002.

Šesť členov navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom Akademického senátu UVLF v Košiciach, šesť členov navrhuje minister školstva po vyjadrení rektora UVLF v Košiciach a dvoch členov správnej rady navrhuje Akademický senát (jeden je člen akademickej obce a druhý je členom študentskej obce). Do správnej rady boli, v zhode so zákonom, navrhnutí najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Členmi správnej rady, okrem člena navrhnutého akademickým senátom verejnej vysokej školy, nesmú byť jej zamestnanci.

Spôsob rokovania správnej rady upravuje jej štatút, ktorý po odsúhlasení v akademickom senáte na návrh rektora schválil minister školstva.

Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné.

Členovia Správnej rady UVLF v Košiciach

Ing. Ján Király - predseda SpR
predseda predstavenstva FRUCONA, a. s., Košice
Ing. Milan Dolný
podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Košická regionálna komora
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek
ekonomicko-právny poradca
MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.
štátny tajomník MPRV SR
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice
Ing. Jozef Hurný, PhD.
súkromný podnikateľ
Mgr. Jozef Jurkovič
generálny riaditeľ sekcie VŠ na MŠVVaŠ SR
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
vedúci katedry UVLF v Košiciach
Dominik Lauko
študent ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
prednosta Okresného úradu Sobrance
MVDr. Miroslav Martinček
súkromný podnikateľ
MVDr. Anna Ondová
riaditeľka RVPS Košice - mesto
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
poslanec NR SR
MVDr. Ladislav Stodola
Komora veterinárnych lekárov SR