Loading...

Orgány univerzity

SPRÁVNA RADA

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejne vysokej škole štátom. Správna rada UVLF v Košiciach bola kreovaná po prvýkrát v októbri 2002.

Šesť členov navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom Akademického senátu UVLF v Košiciach, šesť členov navrhuje minister školstva po vyjadrení rektora UVLF v Košiciach a dvoch členov správnej rady navrhuje Akademický senát (jeden je člen akademickej obce a druhý je členom študentskej obce). Do správnej rady boli, v zhode so zákonom, navrhnutí najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Členmi správnej rady, okrem člena navrhnutého akademickým senátom verejnej vysokej školy, nesmú byť jej zamestnanci.

Spôsob rokovania správnej rady upravuje jej štatút, ktorý po odsúhlasení v akademickom senáte na návrh rektora schválil minister školstva.

Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné.

Členovia Správnej rady UVLF v Košiciach

Ing. Ján Király - predseda SpR
predseda predstavenstva FRUCONA, a. s., Košice
(nominant rektora UVLF, funkčné obdobie: 24.04.2015 – 23.04.2021)
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek
ekonomicko-právny poradca
(nominant rektora UVLF, funkčné obdobie: 18.10.2019 – 17.10.2025)
MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.
súkromný podnikateľ
(nominant ministra školstva SR, funkčné obdobie: 20.01.2017 – 19.01.2023)
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice
(nominant rektora UVLF, funkčné obdobie: 16.01.2018 – 15.01.2024)
Dipl. Ing. Jozef Hurný, PhD.
súkromný podnikateľ
(nominant ministra školstva SR, funkčné obdobie: 20.07.2015 – 19.07.2021)
Mgr. Jozef Jurkovič
generálny riaditeľ sekcie VŠ na MŠVVaŠ SR
(nominant ministra školstva SR, funkčné obdobie: 25.05.2018 – 24.05.2024)
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
vedúci katedry UVLF v Košiciach
(nominant Akademického senátu UVLF, funkčné obdobie: 24.04.2019 – 23.04.2023)
Dominik Lauko
študent ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
( nominant Akademického senátu UVLF, funkčné obdobie: 25.04.2018 – 24.04.2020)
MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
Komora veterinárnych lekárov SR
(nominant ministra školstva SR, funkčné obdobie: 15.01.2019 – 14.01.2025)
MVDr. Miroslav Martinček
súkromný podnikateľ
(nominant rektora UVLF, funkčné obdobie: 16.01.2018 – 15.01.2024)
MVDr. Anna Ondová
riaditeľka RVPS Košice - mesto
(nominant ministra školstva SR, funkčné obdobie: 18.10.2018 – 17.10.2024)
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
poslanec NR SR
(nominant rektora UVLF, funkčné obdobie: 24.04.2015 – 23.04.2021)
MVDr. Ladislav Stodola
Komora veterinárnych lekárov SR
(nominant ministra školstva SR, funkčné obdobie: 24.04.2015 – 23.04.2021)