Loading...

Orgány univerzity

KOLÉGIUM REKTORA

Kolégium rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia sú prorektori, kvestor, vedúci katedier, prednostovia kliník a kancelár. Rektor môže podľa potreby počet členov rozšíriť. Kolégium zvoláva rektor podľa potreby, najmenej dvakrát za semester. Kolégium rektora prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia univerzity, zabezpečuje prenos informácií z vedenia na pracoviská a prejednáva a zabezpečuje plnenie hlavných úloh univerzity.

Kolégium rektora UVLF v Košiciach

Členovia vedenia
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou
Ing. Róbert Schréter, PhD.
kvestor
Vedúci katedier
Mgr. Anfrea Eibenová
Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
Katedra biológie a genetiky
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Katedra mikrobiológie a imunológie
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Katedra farmakognózie a botaniky
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Katedra farmaceutickej technológie
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Katedra epizootológie a parazitológie
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Katedra hygieny a technológie potravín
Prednostovia kliník
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
Klinika malých zvierat
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Klinika koní
prof. MVDr. Pavel Mudroň, PhD.
Klinika prežúvavcov
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
Klinika ošípaných
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
Kancelárka
PhDr. Ľudmila Kundríková