Loading...

Orgány univerzity

KOLÉGIUM REKTORA

Kolégium rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia sú prorektori, kvestor, vedúci katedier, prednostovia kliník a kancelár. Rektor môže podľa potreby počet členov rozšíriť. Kolégium zvoláva rektor podľa potreby, najmenej dvakrát za semester. Kolégium rektora prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia univerzity, zabezpečuje prenos informácií z vedenia na pracoviská a prejednáva a zabezpečuje plnenie hlavných úloh univerzity.

Kolégium rektora UVLF v Košiciach

Členovia vedenia
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
Ing. Róbert Schréter, PhD.
kvestor
Vedúci katedier
PhDr. Valéria Bartková
Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
Katedra biológie a genetiky
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Katedra mikrobiológie a imunológie
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Katedra farmakognózie a botaniky
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Katedra farmaceutickej technológie
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Katedra epizootológie a parazitológie
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
Katedra hygieny a technológie potravín
Prednostovia kliník
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Klinika malých zvierat
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Klinika koní
prof. MVDr. Pavel Mudroň, PhD.
Klinika prežúvavcov
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
Klinika ošípaných
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
Kancelárka
PhDr. Ľudmila Kundríková