Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Záverečné práce

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Záverečná práca je bakalárska, diplomová a dizertačná práca.

Podrobnosti o základných náležitostiach záverečných prác vypracúvaných na vysokých školách v Slovenskej republike, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní upravuje vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov a Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.

Dokrorandi sú povinní pri písaní záverečných prác postupovať v súlade s metodickým usmernením.

Čísla študijných odborov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia:

Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov
Študijný program akreditovaný na UVLF v Košiciach
6.3.2. hygiena potravín
Hygiena potravín
6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia
Veterinárna morfológia a fyziológia
6.3.4. vnútorné choroby zvierat
Vnútorné choroby zvierat
6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat
Infekčné choroby zvierat
Parazitárne choroby zvierat
6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
6.3.10. výživa zvierat a dietetika
Výživa zvierat a dietetika
6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
4.2.7. mikrobiológia
Mikrobiológia
4.2.13. virológia
Virológia
4.2.15. imunológia
Imunológia
4.2.16. neurovedy

Súvisiace dokumenty: