Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ZÁPISOV NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Zápis je pre každého študenta je povinný. Každý študent sa musí na zápis dostaviť osobne. V prípade, že sa nemôže zúčastniť zápisu osobne, ospravedlní sa písomne a splnomocní inú osobu. Splnomocnenie inej osoby k zápisu musí byť úradne overené.

Aj študent, ktorý nesplnil podmienky pre zápis do vyššieho ročníka, dostaví sa k zápisu podľa harmonogramu so svojim pôvodným ročníkom (napríklad – študent bude opätovne zapísaný do 1. ročníka, ale na zápis príde s 2. ročníkom).

Poplatky k zápisu pre študentov 2. – 6. ročníka (poistné, prolongačná známka, poplatok EMBASE, zápisné do ročníka) je nutné zaplatiť do 24. 08. 2018. Výšku poplatku a variabilný symbol všetci študenti nájdu v AIS - „Školné a poplatky“. Poplatky je nutné zaplatiť iba bankovým prevodom.

Študentom, ktorí nespĺňajú podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia odporúčame podať si žiadosť o zanechanie štúdia. Žiadosti sa podávajú a akceptujú do 31. 8. 2018 (vrátane). Po tomto termíne študent, ktorý nespĺňa podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia, bude navrhnutý na vylúčenie zo štúdia.

03. 09. 2018
6. ročník ŠP VVL, HP
8.00 hod. v P-35 (PCHD)
1. ročník ŠP VVL,HP
8.30 hod. v P-39 (Anat.posl.)
5. ročník ŠP F
13.00 hod. v P-35 (PCHD)
04. 09. 2018
1. ročník ŠP F
8.00 hod. v P-35 (PCHD)
3. ročník ŠP BKaP, K-DF a ExF
3. ročník ŠP CanHip DF a ExF
8.30 hod. v P-1 (Inf.posl.)
2. ročník ŠP BKaP DF, ŠP TaKP DF
2. ročník ŠP K DF a ExF
2. ročník ŠP CanHip DF
13.00 hod. v P-1 (Inf.posl.)
05. 09. 2018
1. ročník ŠP K DF, K ExF
1. ročník ŠP BKaP DF
1. ročník ŠP CanHip DF, CanHip ExF
1. ročník ŠP TaKP DF
8.00 hod. v P-35 (PCHD)
2. ročník ŠP F
13.30 hod. v P-35 (PCHD)
06. 09. 2018
2. ročník ŠP VVL, HP
8.30 hod. v P-35 (PCHD)
3. ročník ŠP F
13.30 hod. v P-35 (PCHD)
07. 09. 2018
3. ročník ŠP VVL, HP
8.30 hod. v P-35 (PCHD)
4. ročník ŠP F
13.30 hod. v P-35 (PCHD)
10. 09. 2018
4. ročník ŠP VVL
8.30 hod. v P-35 (PCHD)
5. ročník ŠP VVL
13.30 hod. v P-35 (PCHD)