Loading...

Orgány univerzity

VEDECKÁ RADA

Vedecká rada UVLF v Košiciach je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členov Vedeckej Rady UVLF vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení Akademického senátu UVLF v Košiciach. Pôsobnosť Vedeckej rady UVLF v Košiciach je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach. Členmi Vedeckej rady UVLF v Košiciach sú významní odborníci z radov vyšších učiteľov UVLF v Košiciach, významní odborníci pôsobiaci v študijných odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do odboru veterinárske vedy alebo príbuzných odborov a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a ostatných veterinárskych činností.

Vedecká rada UVLF v Košiciach

Členovia akademickej obce UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
predsedníčka vedeckej rady, rektorka
doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
vedúci Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
vedúca Ústavu histológie a embryológie
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
vedúci Katedry anatómie, histológie a fyziológie
prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
profesor na Ústave genetiky
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
vedúci Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky 
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.
profesor na Klinike malých zvierat
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
vedúci Katedry farmakológie a toxikológie
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
profesorka na Katedre epizootológie a parazitológie
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
prednosta Kliniky prežúvavcov
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.
prednosta Kliniky ošípaných
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
vedúca Katedry patologickej anatómie a patologickej fyziológie
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre zahraničné štúdium
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
vedúci Katedry hygieny a technológie potravín
prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
profesor na Katedre výživy, dietetiky a chovu zvierat
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
prednosta Kliniky koní
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
profesor na Katedre epizootológie a parazitológie
Nečlenovia akademickej obce UVLF v Košiciach
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, DrSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ, ŠVPS SR
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
Farmaceutická fakulta, VFU Brno
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor, Technická univerzita vo Zvolene
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
Farmaceutická fakulta, UK Bratislava
Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
riaditeľ, Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor, UPJŠ v Košiciach
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
VFU Brno
PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident, Slovenská lekárnická komora, Bratislava
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno