Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania na všetky akreditované študijné odbory, resp. študijné programy v dennej a externej forme v akademickom roku 2018/2019.

1. Dátum prijímacieho konania:

 • 2. júla 20188:00 hodine

2. Organizácia prijímacieho konania:

 • Prijímacie  konanie  je  organizované  pre  uchádzačov  o doktorandské  štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ako aj pre externé vzdelávacie inštitúcie, s ktorými má UVLF  v Košiciach podpísanú zmluvu o zabezpečovaní študijného programu v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, t. j. pre uchádzačov o doktorandské štúdium na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, Parazitologickom ústave SAV v Košiciach a Neuroimunologickom ústave SAV v Bratislave.

3. Zoznam tém dizertačných prác vypísaných UVLF v Košiciach a externými vzdelávacími inštitúciami:

4. Dĺžka štúdia:

 • denná forma – 4 roky
 • externá forma – 5 rokov

5. Termín podania prihlášky na štúdium:

 • do 15. júna 2018

6. Začiatok akademického roka:

 • 1. september 2018

7. Požiadavky na uchádzačov o štúdium:

 • Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania.
 • Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.
 • Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné.

8. Administratívny poplatok:

 • administratívny poplatok za prijímacie konanie je 30,00 €.

Platby za administratívny poplatok sa uhrádzajú na číslo účtu:

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072161/8180
IBAN: SK2481800000007000072161
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 72161
Poznámka/Správa pre príjemcu: „meno a priezvisko“ (slúži na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o jeho uvedenie pri úhrade platby)

9. Prihláška na štúdium musí obsahovať tieto prílohy:

 • štruktúrovaný životopis
 • overená  kópia diplomu o absolvovaní štúdia  (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške)
 • zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác
 • rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce
 • potvrdenie o odbornej praxi

10. Adresa zaslania prihlášky a príloh:

Referát pre doktorandské štúdium
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

Prihlášku s prílohami je možné zaslať poštou alebo podať priamo v podateľni UVLF v Košiciach. Ďalšie informácie osobne na Referáte pre doktorandské štúdium UVLF alebo e-mailom na adrese doktorandi@uvlf.sk.