Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandské študijné programy

Stupeň vysokoškolského štúdia:
3. (doktorandské - PhD.)
Forma štúdia:
denná a externá

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“).

Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov
Študijný program akreditovaný na UVLF v Košiciach
6.3.2. hygiena potravín
Hygiena potravín
6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia
Veterinárna morfológia a fyziológia
6.3.4. vnútorné choroby zvierat
Vnútorné choroby zvierat
6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat
Infekčné choroby zvierat
Parazitárne choroby zvierat
6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
6.3.10. výživa zvierat a dietetika
Výživa zvierat a dietetika
6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
4.2.7. mikrobiológia
Mikrobiológia
4.2.13. virológia
Virológia
4.2.15. imunológia
Imunológia
4.2.16. neurovedy

Súvisiace dokumenty: