Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Témy rigoróznych prác

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 - Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2020/2021:

Študijný program zadania: FARMAKOLÓGIA
Klinicko-farmaceutické aspekty očkovania proti chrípke vo verejnej lekárni
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: PharmDr. Ondrej Sukeľ
Hyperurikémia, jej riziká a farmakoterapia
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Konzultant: MUDr. Zuzana Vašková
Nové trendy vo farmakoterapii Parkinsonovej choroby
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Haň Vladimír
Syndróm suchého oka a jeho súčasná terapia na Slovensku
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. František Daboczi, MUDr. Petra Mruzková
Obsah apigenín-7-glukozidu v nadzemných častiach diploidnej a tetraploidnej odrody Matricaria recutita L.
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Analýza preskripcie anxiolytík v terapii úzkostných porúch
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: PharmDr. Martin Kuruc
Farmakoterapeutický potenciál kanabidiolu pri vybraných extrapyramídových poruchách
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Konzultant: MUDr. Kristián Bucsay
Možnosti liečby metastatického karcinómu prsníka
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
Konzultant: konzultant bude doplnený
Porovnanie inhibičného účinku bezbunkových supernatantov probiotických kultúr a antimykotík voči Candida albicans
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Konzultant: Doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
Účinnosť antibiotík predpisovaných pri lymskej borelióze a implementácia alternatívnych terapeutických postupov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Konzultant: PharmDr. Lenka Drapáčová
Prevalencia hypovitaminózy D u ľudí, možnosti jej eliminácie a liečby
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Konzultant: MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
Vplyv epilepsie na kvalitu života a možnosti jej terapie
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Konzultant: MUDr. Marek Makara
Dyslipoproteinémia a jej farmakoterapia v súčasnosti
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: MUDr. Daniela Tarbajovská
Analýza preskripcie antibiotík v praxi stomatológa
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: MUDr. Pavel Bocko
Infarkt myokardu a jeho farmakoterapia
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Konzultant: MUDr. Róbert Novotný
Intervenčné metódy v liečbe chronickej bolesti
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Konzultant: MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Súčasné trendy v terapii gastroenteritíd v pediatrickej praxi
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Konzultant: MUDr. Erika Fiľková
Vplyv podávaného semaglutidu na hladinu glykovaného hemoglobínu HbA1c u pacientov s diabetes mellitus
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Renáta Szabóová, PhD.
Konzultant: MUDr. Jana Babíková
Zelená syntéza nanočastíc a ich biologická aktivita
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD.
Konzultant: RNDr. Matej Baláž, PhD.
Interakcie liečiv kardiovaskulárneho systému s plodmi rastlín rodu Citrus L.
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Biologická liečba idiopatickej artritídy v detskom veku
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Chemoterapia zhubného nádoru obličky v detskom veku
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Terapia špecifických depresívnych stavov, compliance pacienta
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Epileptické záchvatové syndrómy v detskom veku a ich liečba
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Farmakoterapia migrény a mozgovej príhody
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Farmakoterapia pacienta s dlhodobo pretrvávajúcou depresívnou poruchou správania
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Fixné kombinácie liečiv vo farmakoterapii artériovej hypertenzie
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Farmakoterapeutické možnosti u pacientov s hyperprolaktinémiou
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Vplyv liečiv používaných pri Alzheimerovej chorobe na zdravie pacientov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Farmakoterapia vybraných urogenitálnych infekcií v gravidite
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Kombinovaná farmakoterapia diabetes mellitus
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Preskripcia antibiotík v otorinolaryngológii
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Formulácia a hodnotenie experimentálnych tabliet s propranololom
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Analýza použitia betablokátorov pri ischemickej chorobe srdca u hospitalizovaných pacientov
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Konzultant: MUDr. Katarína Sekurisová
Farmakoterapia a diagnostika pridružených komplikácií pri dne
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
Konzultant: RKK odporúča doplniť konzultanta
Špecifiká inhalačnej antibiotickej liečby u pacientov s cystickou fibrózou
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Lenka Kopčová
Prínos intravitreálnych injekcií antirastovými faktormi v terapií očných ochorení
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Galina Maťúšová
Porovnanie farmakoterapie Crohnovej choroby v pediatrickej a dospelej populácií
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Pavol Dávid
Farmakoterapia psoriázy u vybraných skupín pacientov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Silvia Kováčová
Hyperkoagulačný stav v tehotenstve a jeho farmakoterapia
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Konzultant: MUDr. Branislav Murín
Hormonálna a nehormonálna liečba žien v menopauze
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Konzultant: MUDr. Adrián Teplica
Diagnostický potenciál metabolitov v moči v onkologickom skríningu
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Peter Očenáš, PhD.
Farmakologický profil novosyntetizovaných chalkónov
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
Konzultant: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Študijný program zadania: IMUNOLÓGIA
Vybrané imunologické parametre po transplantácii fekálnej mikrobioty pri ulceróznej kolitíde
Pracovisko: Katedra mikrobiológie a imunológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
Študijný program zadania: MIKROBIOLÓGIA
Výživové doplnky s obsahom rastlinných extraktov a ich antimikrobiálne účinky
Pracovisko: Katedra mikrobiológie a imunológie
Školiteľ: MVDr. Jana Koščová, PhD.
Transplantácia fekálnej mikrobioty - alternatívna metóda v terapii ulceróznej kolitídy
Pracovisko: Katedra mikrobiológie a imunológie
Školiteľ: MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
Lokálna liečba orálnych kandidóz a formulácia in situ gélu
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie
Školiteľ: PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Študijný program zadania: TOXIKOLÓGIA
Vplyv alginitu na obsahové látky zástupcov rodu Mentha a ich toxicita
Pracovisko: Katedra farm.technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Konzultant: MVDr. Vladimír Petrovič, PhD.
Vplyv lipofility a hydrofility antibiotík na výskyt ich rezíduí v zložkách mlieka
Pracovisko: Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Školiteľ: Doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
Stanovenie toxicity metylxantínov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.
Stanovenie toxicity antidepresív
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.
Testovanie cytotoxických účinkov včelieho jedu
Pracovisko: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Hodnotenie antiproliferatívnych účinkov hadieho jedu za pomoci modelového organizmu
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Zelená syntéza kovových nanočastíc a využitie ich optických vlastností
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Aneta Salayová, PhD.
Antioxidačná aktivita húb
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Imrich Strapáč, CSc.
Stanovenie stability nových karbamátových derivátov ako inhibítorov cholínesteráz
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
Konzultant: RNDr. Matej Baláž, PhD.