Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Informácie k podaniu prihlášky pre záujemcov o rigorózne konanie v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2021/2022

 1. Prihlášku na rigorózne konanie si môže podať iba absolvent študijného programu farmácia, ktorý získal titul magister.
 2. Prihlášku na rigorózne konanie, si môže za rovnakých podmienok podať aj absolvent zahraničnej vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou, je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, čo preukáže rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.
 3. Prihláška sa podáva v čase od 15. 9. do 15. 10. 2021 iba v elektronickej forme cez AISNásledne záujemca prihlášku vytlačí, podpíše a doplní požadovaný údaj o svojej záverečnej práci a s prílohami zašle na adresu:
  Referát pre rigorózne konanie, UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
 4. Do prihlášky uchádzač uvedie:
  1. tému rigoróznej práce, ktorú si vybral,
  2. komisiu, do ktorej téma spadá,
  3. rukou do vytlačenej prihlášky dopíše predchádzajúcu tému záverečnej práce a meno školiteľa,
  4. 2 študijné predmety z nižšie uvedeného zoznamu,
   Každá komisia má svoje predmety. Hlavný študijný predmet širšieho základu je presne stanovený a je povinný pre každého. Okrem neho si každý uchádzač ešte vyberá jeden z ďalších študijných predmetov širšieho základu.
  I. Komisie pre rigorózne konanie:
  1. Farmakológia
  2. Toxikológia
  3. Mikrobiológia
  4. Imunológia
  II. ŠTUDIJNE PREDMETY:
  Farmakológia
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Farmakológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Klinická farmakológia
  Veterinárna farmakológia
  Fytofarmaká a voľné radikály
  Fyziológia a patologická fyziológia
  Toxikológia
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Toxikológia a farmakológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Imunotoxikológia
  Rádiofarmakológia a rádiofarmaká
  Molekulová biológia
  Farmaceutická botanika
  Mikrobiológia
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Mikrobiológia a imunológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Farmaceutická biotechnológia
  Biochémia
  Virológia a imunotoxikológia
  Farmakológia
  Imunológia
  Hlavný študijný predmet širšieho základu:
  Imunológia a mikrobiológia
  Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
  Patológia
  Virológia a imunotoxikológia
  Farmakológia
  Rádiofarmakológia a rádiofarmaká
 5. Súčasťou prihlášky na rigoróznu skúšku sú:
  1. overená kópia vysokoškolského diplomu,
  2. overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. overená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
  3. overená kópia dodatku k diplomu, ak už bol v čase ukončenia štúdia uchádzačom vydávaný,
  4. ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka,
  5. overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu),
  6. podpísaný životopis,
  7. zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
  8. názov obhájenej diplomovej práce a meno školiteľa,
  9. potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

  Absolvent študijného programu farmácia na UVLF v Košiciach prikladá iba kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu.

 6. Poplatok za prijímacie konanie je nutné zaplatiť iba bankovým prevodom na účet:
  IBAN: SK4281800000007000072225
  BIC/SWIFT: SPSRSKBA
  Kód banky: 8180
  Variabilný symbol: rodné číslo
  Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
  Suma: 75,00 €.
 7. Uchádzač s neúplnou prihláškou alebo s nevypísanými všetkými údajmi nebude zaradený do zoznamu uchádzačov o prijatie na rigorózne konanie.
 8. Rada rigorózneho konania (RRK) posúdi prihlášku na rigorózne konanie a rektorka univerzity oznámi uchádzačovi písomné stanovisko do 30 dní odo dňa posúdenia RRK.
 9. Informácia o poplatkoch spojených s rigoróznym konaním (vnútorný predpis č. 38)
  a) prihláška
  75,00 €
  b) školné za prvý rok
  320,00 €
  c) školné za druhý rok
  150,00 €
  d) opakovanie rigoróznej skúšky
  175,00 €
  e) poplatok za vydanie diplomu
  90,00 €