Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE

Rigorózne štúdium

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul : „magister“ môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie.
Rigorózna skúška, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce sa môže vykonať v študijnom odbore farmácia a v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.
Rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore farmácia môže vykonať absolvent študijného programu farmácia, ktorý získal titul magister.
Rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo môže vykonať absolvent študijného programu trh a kvalita potravín.

Na rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, sa môže za rovnakých podmienok prihlásiť aj absolvent zahraničnej vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, čo preukáže rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely. 

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi (§ 53 ods. 10 zákona o vysokých školách).

Rigorózne konanie na univerzite riadi rektor univerzity a usmerňuje Rada rigorózneho konania. Zásady rigorózneho konania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upravuje vnútorný predpis – Zásady rigorózneho konania na UVLF v Košiciach.

Súvisiace dokumenty: