Loading...

Oznamy

Slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019

19.09.2018   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach tradične začala akademický rok 2018/2019 slávnostným otvorením, ktoré sa uskutočnilo 14. 9. 2018 v Aule UVLF. Po odznení štátnej hymny privítal vedenie školy na čele s rektorkou Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., členov správnej rady,  akademickej obce i ostatných zamestnancov úvodca slávnosti prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality.  Hlavnou súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka bol príhovor rektorky univerzity, v ktorom sa prioritne zamerala na úspechy univerzity, ktoré za posledné obdobie dosiahla,  tiež však poukázala aj na také oblasti akademického života, ktoré je na univerzite stále možné vylepšiť. Na záver vo svojom príhovore parafrázovala velikána pedagogiky Jana Amosa Komenského: „Študentov by sme mali viesť k poznaniu nielen zdanlivému, ale skutočnému, nie k povrchnému, ale dôkladnému.“

Okrem rektorky univerzity vystúpil na slávnostnom ceremoniáli aj predseda akademického senátu doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., ktorý sa prihovoril najmä študentom univerzity.

Posledný príhovor mal špeciálny hosť, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu Mgr. František Kašický. Vo svojom príhovore  nezabudol spomenúť jedinečnosť UVLF v Košiciach, ktorá sa odzrkadľuje v študijných programoch pre zahraničných študentov. Aj vďaka dlhodobej spolupráci a spoločnému študijnému programu s nórskou Nord University v Bodø sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach môže prezentovať vysokým stupňom internacionalizácie.

Pri príležitosti otvorenia akademického roku udelila rektorka UVLF v Košiciach prof. Mojžišová už po štvrtýkrát ocenenia najlepším tvorivým pracovníkom univerzity. Ocenení boli piati zamestnanci v troch kategóriách, a to za najvyšší počet publikácií v karentovaných časopisoch a v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science a SCOPUS, za publikáciu v časopise s najvyšším impakt faktorom a za dosiahnutie najvyššieho počtu ohlasov.

Na záver slávnostného otvorenia akademického roku 2018/2019 si všetci prítomní mohli vypočuť  hudobné skladby v podaní sláčikového kvarteta KOMBOZET.