Loading...

Oznamy

Univerzita má nových nositeľov akademického titulu PhD.

Univerzita má nových nositeľov akademického titulu PhD.

04.10.2021   Aktuality

V pondelok 4. októbra 2021 sa v aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnili slávnostné promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., odovzdala diplomy deviatim absolventom. Spolu v uplynulom akademickom roku získalo titul philosophiae doctor“ (PhD.) 22 doktorandov. 

Novými nositeľmi akademického titulu philosophiae doctor“ (PhD.) sú:

MVDr. Bohumil Bielik, PhD. v študijnom programe infekčné choroby zvierat
PharmDr. Dominika Faixová, PhD. imunológia
MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD., hygiena chovu zvierat a životné prostredie
MVDr. Marek Hudák, PhD., výživa zvierat a dietetika
MVDr. Filip Humeník, PhD., neurovedy
MVDr. Lívia Karahutová, PhD., mikrobiológia

Ing. Renáta Karolová, PhD., súdne a verejné veterinárske lekárstvo
PharmDr. Mgr. Štefánia Laca Megyesi, PhD., parazitárne choroby zvierat
MVDr. Kristína Mravcová, PhD., parazitárne choroby zvierat
RNDr. Dominika Mravčáková, PhD., veterinárna morfológia a fyziológia
Mgr. Dominika Olešová, PhD., neurovedy
MVDr. Anna Packová, PhD., súdne a verejné veterinárske lekárstvo
MVDr. Alexander Pavľak, PhD., súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Mgr. Katarína Peňazziová, PhD., virológia
RNDr. Patrícia Petroušková, PhD., neurovedy

Mgr. Soňa Pivka, PhD., hygiena potravín
PharmDr. Magdaléna Polláková, PhD., veterinárna morfológia a fyziológia
MVDr. Karol Račka, PhD., parazitárne choroby zvierat

MVDr. Michal Seman, PhD., súdne a verejné veterinárske lekárstvo
MDDr. Andrea Stašková, PhD., mikrobiológia
MVDr. Júlia Šmigová, PhD., parazitárne choroby zvierat
MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská, PhD., neurovedy

„Ukončenie doktorandského štúdia je dôležitý medzník. Prvým je maturita, potom získanie magisterského alebo doktorského titulu a nakoniec ukončenie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Málokto si uvedomuje, že toto je najvyššie možné vysokoškolské vzdelanie, ktoré môžeme získať,“ zdôraznil prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. „Všetko ostatné je už váš život. Na vás bude, ako ho naplníte a čím sa budete zaoberať. Ale toto je základný kameň, ktorý umožňuje ďalšiu vedeckú a výskumné prácu, dáva vám možnosť stať sa v budúcnosti docentami, profesormi, pokiaľ budete mať také ambície a výsledky.“

„Nech už budúcnosť prinesie čokoľvek, verím, že budete schopní riešiť situácie poznané aj nové  že budete chcieť prehlbovať svoje poznanie,“ povedala v príhovore rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. „Nech vás viera vo vás samých nikdy neopúšťa, nech máte odvahu a vytrvalosť napĺňať svoje sny a nachádzať výzvy, ktoré sú hodné túžby a obetovania.“  

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“). Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

V študijnom odbore veterinárske lekárstvo sú to programy hygiena potravín; veterinárna morfológia a fyziológia; vnútorné choroby zvierat; veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia; veterinárne pôrodníctvo a gynekológia; infekčné choroby zvierat a parazitárne choroby zvierat; súdne a verejné veterinárske lekárstvo; výživa zvierat a dietetika; hygiena chovu zvierat a životné prostredie. V študijnom odbore biológia sú to študijné programy mikrobiológia; virológia; imunológia; neurovedy.