Loading...

Oznamy

Súťaž o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedcov

Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vyhlásil 17. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov.

V zmysle štatútu súťaže je možné prihlásiť práce mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) z univerzít, ústavov SAV a rezortných výskumných ústavov, publikované v roku 2020 vo vedeckých a odborných časopisoch. Práca musí byť uverejnená v roku hodnotenia, teda v roku 2020. Vyhodnocujú sa tri najlepšie práce s vedeckým prínosom a tri najlepšie práce aplikovaného charakteru s inovačným alebo ekonomickým efektom. Najlepšie tri práce budú finančne ocenené.

V sprievodnom prípise je potrebné uviesť: meno, titul, dátum narodenia prihlasovaného autora,  adresu, telefonický kontakt a e-mail. Potrebný je aj impakt faktor časopisu, v ktorom je uverejnený príspevok.

Publikované práce (PDF formát) prihlasované do súťaže treba predložiť do 9. marca 2021 na adresu:
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Katedra výživy a chovu zvierat
Komenského 73, 041 81 Košice,
elektronickou poštou (príspevok musí byť úplný) na e-mail: pavel.nad@uvlf.sk.