Loading...

Oznamy

Usmernenie k ďalšiemu priebehu výučby v mesiacoch december 2020 – január 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021

Vzhľadom na súčasný vývoj ohľadne infekcie COVID-19 v Slovenskej republike a na UVLF v Košiciach, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, ako bude prebiehať ďalšia výučba.

 1. Od 15.12 2020 sa ruší každá forma prezenčnej výučby – bloková výučba študentov 6. r. ŠP VVL, klinické praxe na klinikách univerzity vo všetkých ročníkoch a študijných programoch, realizácia praktickej časti záverečných prác.
 2. Ak to epidemiologická situácia umožní s realizáciou prezenčnej výučby bude možné začať 11. januára 2021 – bloková výučba študentov 6. r. ŠP GVM, BSc. On line výučba prostredníctvom systému MS Teams pre študentov 6. r. ŠP GVM, BSc. môže začať 4. 1. 2021.
 3. Ak to epidemiologická situácia umožní z dôvodu chýbajúcej praktickej výučby predmetov Klinická diagnostika (4. HP), Propedeutika (4. GVM) sa nariaďuje realizácia chýbajúcich praktických cvičení v malých skupinách (max. 5 študentov naraz) v týchto predmetoch v čase od 11. 1. do 22. 1. 2021. Výučba bude prebiehať podľa harmonogramu výučby, ktorú pripraví garant predmetu a v dostatočnom predstihu zašle študentom.
 4. Študentom, ktorí budú navštevovať výučbu predmetov Klinická diagnostika (4. HP), Propedeutika (4. GVM) sa umožňuje:  
  • predĺženie termínu na vykonanie zápočtov zo všetkých predmetov ZS do 28. 2. 2021,
  • nastúpenie na výučbu v LS bez obmedzenia podľa platného harmonogramu ak. roka,
  • vykonanie skúšok aj v priebehu výučby letného semestra s tým, že garant predmetu je povinný vypísať min. 1 termín počas mesiacov  február – apríl 2021.
 5. Termíny štátnych skúšok naplánované na mesiac január a február 2021 ostávajú bezo zmien. Forma priebehu štátnych skúšok bude on line.
 6. Študenti študujúci v slovenskom jazyku (okrem zahraničných študentov), ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, sú povinní opustiť študentský domov okamžite.
 7. Študenti, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, ktorí majú nariadenú izoláciu a karanténu, môžu opustiť študentský domov až po ich ukončení. 
 8. Nástup na prezenčnú formu výučby, klinickú prax alebo ubytovanie v študentských domovoch je podmienené preukázaním sa negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 3 dni od začiatku danej výučby a praxe.
 9. Garanti predmetov (resp. garantom poverené osoby) a zamestnanci vlastnej ochrany v študentských domovoch sú oprávnení pri nástupe na výučbu alebo na ubytovanie požadovať k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 dni.         
 10. Výučba v letnom semestri začne podľa platného harmonogramu ak. roka.
 11. Externá forma výučby bude realizovaná podľa platného harmonogramu ak. roka. Forma výučby je stanovená on line.

Univerzita si vyhradzuje právo vykonať zmeny v zverejnených pokynoch podľa aktuálneho vývoja nákazovej situácie COVID-19 a usmernení hlavného hygienika SR a vlády SR.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
                         rektorka