Loading...

Oznamy

Vyhlásenie odborárov troch košických univerzít ku vzniku novej alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov

Vyhlásenie odborárov troch košických univerzít ku vzniku novej alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov

Rada Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Technickej univerzity Košice (TUKE), Rada  Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Koordinačná odborová rada  Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vítajú vznik novej alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov.

Aj odborári podporujú otvorenú diskusiu o budúcnosti, smerovaní a hodnotách slovenského vysokého školstva.

Reforma slovenského vysokého školstva je veľmi správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a  riadenia vysokých škôl. Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja VŠ a nie len na základe minulých údajov. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl. Dovolíme si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu slovenského vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti.

Zavedením výkonnostných zmlúv vidíme rozpor v celkovej finančnej potrebe na výkonnostné zmluvy pre roky 2021 až 2024 s plánovaným objemom financií v štátnom rozpočte, hlavne s avizovaným krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18,2 mil. eur, 2022 o -54 mil. eur, 2023 o -72 mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesnú z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme. Vhodným riešením je aj potrebné medziročné zvyšovanie výdavkov na vedu a výskum tak, aby Slovensko v roku 2024 dosiahlo aspoň súčasný priemer EÚ, t.j. 2,2 % HDP.

Uvedený návrh na podporu internacionalizácie, ktorej cieľom je prilákať zahraničných odborníkov je v rozpore s výkonnostnými kritériami schválenými vedeckými radami univerzít, resp. fakúlt, Tento krok môže viesť k zníženiu požadovanej kvality vysokoškolského prostredia v nadväznosti na pripravovaný proces akreditácie v roku 2022. Mechanizmus spôsobu obsadzovania funkčných miest docent a profesor si vie najlepšie nastaviť konkrétna univerzita v závislosti od podmienok úspešnej akreditácie. Zásadne nesúhlasíme, aby sa vypustila podmienka zo zákona o VŠ, že zamestnanci na funkčných miestach profesora a docenta musia spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul prof. a doc. Z tohto dôvodu nesúhlasíme, aby bolo obsadzovanie funkčných miest profesora a docenta zahraničnými odborníkmi, ktorí nespĺňajú vedecko-pedagogické kritériá požadované pre obsadenie týchto miest.

Rada ZO OZ PŠaV TUKE - prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Rada OZ PŠaV UVLF - prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

Koordinačná odborová rada OZ PŠaV UPJŠ - RNDr. Helena Mičková, PhD.