Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Logo CEKRM

Charakteristika pracoviska

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny (CEKRM) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zamerané na štúdium a vývoj inovatívnych bunkových a farmakologických prístupov určených na regeneráciu poškodených a nefunkčných tkanív a orgánov v dôsledku traumy, choroby, či starnutia.
CEKRM predstavuje biomedicínsky orientované pracovisko, ktoré skúma multilíniový potenciál, genomický a proteomický profil kmeňových buniek a ich metabolitov získaných z dospelých a neonatálnych tkanív. Využíva moderné in vitro a in vivo modelové systémy a technológie bunkového-tkanivového-3D-organoidného inžinierstva.
Centrum je zároveň spoločným pracoviskom Neuroimunologického ústavu SAV, ktoré sa podieľa na analýzach bioaktívnych nanomolekúl (ektozómy, exozómy a iné) disponujúcich schopnosťou ovplyvniť imunitný systém, plasticitu, regenáciu nervového tkaniva alebo dokážu prispieť ku diagnostike ochorení.
Cieľom centra je určovať biomedicínsky smer, ktorého výstupy nájdu perspektívne klinické využitie pri liečbe závažných ochorení, pre ktoré doposiaľ nemáme efektívnu liečbu.