Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum aplikovaného výskumu

Centrum aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len CAV) predstavuje vedecko-výskumné pracovisko zriadené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu univerzity a partnerov z oblasti vedy a výskumu, štátnej, hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o komplexnú realizáciu aplikovaného výskumu a prenos nových poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe, ako aj pre širokú verejnosť.

CAV sa zameriava na využitie najmä grantových schém a finančných zdrojov EÚ (najmä štrukturálnych fondov EU, Horizont 2020 a ďalších), finančných zdrojov národných agentúr, súkromného kapitálu a ďalších mimorozpočtových finančných zdrojov.

CAV je organizačnou súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (Medipark). Jeho aktivity sú orientované predovšetkým na aplikovaný výskum pre riešenie aktuálnych problémov veterinárskej, pôdohospodárskej, zdravotníckej, environmentálnej a príbuznej spoločenskej praxe, na vzdelávanie v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a sprostredkovanie rýchleho transferu získaných poznatkov do hospodárskej, podnikateľskej a spoločenskej praxe.

CAV využíva na svoju vedecko-výskumnú činnosť infraštruktúru UVN a UVLF v súčinnosti s vedúcimi kliník a katedier, ako aj partnerov UVLF na základe partnerskej dohody o spolupráci.

Organizačnú štruktúru CAV tvorí vedúci CAV, vedeckí a technickí pracovníci, doktorandi a postdoktorandi.