Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTORKA PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A INTERNACIONALIZÁCIU

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

zita.faixová@uvlf.sk
+421 915 984704

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu spolupracuje a v mene UVLF vystupuje vo vzťahu k farmaceutickým fakultám, Slovenskej lekárnickej komore, k občianskemu združeniu Spolok košických študentov farmácie a iným profesijne farmaceuticky zameraným organizáciám a vedie agendu Univerzity tretieho veku.

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu je zodpovedná najmä za:

  • nadviazanie a koordináciu zmluvnej spolupráce univerzity so zahraničnými vysokými školami, medzinárodnými nevládnymi organizáciami a ostatnými zahraničnými partnermi,
  • aktívnu účasť UVLF v medzinárodných združeniach univerzít,
  • koordináciu programov medzinárodnej spolupráce a hľadanie možností zapájania sa pracovísk UVLF do týchto programov,
  • koordináciu a hľadanie možností štúdia študentov UVLF v zahraničí a zahraničných študentov na UVLF (ERASMUS+, CEEPUS a iné),
  • koordináciu a spoluprácu s národnými kanceláriami a agentúrami pre medzinárodnú spoluprácu v SR.

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu riadi:

  • referát pre medzinárodné vzťahy,
  • referát pre mobility,
  • referát pre rigorózne konania,
  • redakciu časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia,
  • IVSA a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom.