Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTORKA PRE KLINICKÚ ČINNOSŤ A STYK S PRAXOU

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

alexandra.trbolova@uvlf.sk
+421 915 984659

Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou je zodpovedná najmä za:

 • realizáciu zámerov zabezpečenia rozvoja univerzity vytváraním kvalitných vzdelávacích a vedecko-výskumných klinických pracovísk v zmysle potrieb profilácie absolventov UVLF v oblasti odborných klinických disciplín podľa jednotlivých druhov zvierat,
 • zvyšovanie kvality poskytovaných činností a služieb vo všetkých oblastiach klinickej činnosti,
 • rozvoj vysokej miery špecializácie klinických pracovníkov a rozvíjanie špecializovaných odborných činností,
 • zvyšovanie odbornej pripravenosti a praktických zručností absolventov na výkon klinických činností s cieľom ich vysokej uplatniteľnosti na trhu práce,
 • hľadanie možností na spoluprácu a realizáciu praktického vzdelávacieho procesu v mimo univerzitnom prostredí,
 • užšiu koordináciu a riešenie problémov s prednostami kliník pri zabezpečovaní činnosti a prevádzky kliník vo väzbe na ich prejednávanie a rozhodovanie vo vedení univerzity,
 • zabezpečovanie odborných stáží a praxí na klinických pracoviskách v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov SR.

Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou spolupracuje a v mene UVLF vystupuje vo vzťahu k neziskovej organizácii Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica.

Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou riadi:

 • Univerzitnú veterinárnu nemocnicu,
 • referát pre klinickú činnosť a styk s praxou,
 • vedecké, výskumné a vývojové pracoviská:
  • Klinické laboratórium,
 • samostatné vedecké a pedagogické pracoviská:
  • Centrum klinických zručností,
  • Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici,
  • Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa,
 • účelové zariadenia:
  • Univerzitná lekáreň.