Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTOR PRE VEDECKO-VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

juraj.pistl@uvlf.sk
+421 915 984588

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium zodpovedá za plnenie úloh súvisiacich s vedecko-výskumnou činnosťou univerzity a doktorandského štúdia.

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium zodpovedá najmä za:

 • organizáciu vedecko-výskumnej činnosti vo vzťahu k domácim a zahraničným vedeckým projektom,
 • vypracovanie návrhov organizácie vedeckej činnosti na univerzite,
 • organizačné zabezpečenie zvyšovania profesionálnej kvalifikácie zamestnancov (habilitačné a inauguračné konania, vedecký kvalifikačný stupeň IIa),
 • organizačné zabezpečenie internej grantovej agentúry – IGA a postdoktorandských pracovných pozícií,
 • prípravu rokovania vedeckej rady a jej záverov,
 • organizačné zabezpečenie doktorandského štúdia na univerzite,
 • zvyšovanie kvality vedeckého časopisu Folia Veterinaria,
 • prezentáciu univerzity v oblasti vedy a výskumu na verejnosti doma a v zahraničí (zapájanie sa do činnosti medzinárodných združení a realizáciu zmlúv so zahraničnými partnermi).

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium riadi:

 • referát vedecko-výskumnej činnosti,
 • referát pre doktorandské štúdium,
 • referát pre vedecké aktivity a podporné služby MediParku Košice,
 • vedecké, výskumné a vývojové pracoviská:
  • Národné referenčné laboratórium pre pesticídy,
  • Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín,
  • Pracovisko analýzy DNA,
 • informačné a pedagogické pracoviská:
  • Ústav vedeckých informácií a knižnica,
  • Edičné stredisko a predajňa literatúry,
  • redakciu časopisu Folia Veterinaria.