Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandské študijné programy

Stupeň vysokoškolského štúdia:
3. (doktorandské - PhD.)
Forma štúdia:
denná a externá

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 11-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“).

Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

Od 1. 9. 2019 vstúpila do platnosti vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. V zmysle tejto vyhlášky boli pôvodné akreditované študijné odbory na UVLF v Košiciach zaradené do nasledovných študijných odborov:

Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov
Študijný program akreditovaný na UVLF v Košiciach
Veterinárske lekárstvo
hygiena potravín
veterinárna morfológia a fyziológia
vnútorné choroby zvierat
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
infekčné choroby zvierat
parazitárne choroby zvierat
výživa zvierat a dietetika
hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Biológia
mikrobiológia
imunológia

Súvisiace dokumenty: