Správna rada UVLF v Košiciach

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejne vysokej škole štátom. Správna rada UVLF v Košiciach bola kreovaná po prvýkrát v októbri 2002.

Šesť členov navrhol na vymenovanie rektor so súhlasom Akademického senátu UVLF v Košiciach, šesť členov navrhol minister školstva po vyjadrení rektora UVLF v Košiciach a jedného člena správnej rady navrhol Akademický senát. Do správnej rady sa v zhode so zákonom navrhli najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Členmi správnej rady, okrem člena navrhnutého akademickým senátom verejnej vysokej školy, nesmú byť jej zamestnanci.

Spôsob rokovania správnej rady upravuje jej štatút, ktorý po odsúhlasení v akademickom senáte na návrh rektora schválil minister školstva.

Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné.

Správna rada UVLF má v súčasnosti nasledovné zloženie:

Ing. Ján Király – predseda predstavenstva FRUCONA, a. s., Košice – predseda
Ing. Milan Dolný – riaditeľ pobočky Košice, Siemens, s. r. o.
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek – ekonomicko-právny poradca
Ing. Jozef Hurný – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Humenskej mliekarne, a. s.
MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. – štátny tajomník MPRV SR
Ing. Stanislav Hreha, PhD. - predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice
MVDr. Miroslav Martinček - súkromný podnikateľ
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - podpredseda vlády SR
MVDr. Ladislav Stodola - Komora veterinárnych lekárov SR - predseda dozornej komisie
Ing. Jaroslav Kiska - Consumer finance holding a.s. - predseda predstavenstva 
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. - vedúci ústavu pre chov a choroby zveri a rýb, UVLF v Košiciach
Dominik Lauko - študent VVL, UVLF v Košiciach