Projekt P25

          

www.siea.sk

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 25

 

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Oblasť intervencie : 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Špecifický cieľ : 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/L708

Schválená výška NFP : 477 603,49 EUR

Obdobie realizácie projektu: 06/2018 – 05/2020

Aktuálny stav  implementácie projektu: v realizácii

 

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského  ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať Pavilón č. 25, ktorý je sídlom Oddelenia prevádzky a investícií UVLF (referátu stavebnej údržby a referátu záhradnej údržby areálu UVLF)  a zároveň sídlom praktickej výučby  v rámci študijného programu Farmácia. Súčasťou budovy je 6 skleníkov, v ktorých je realizovaný vzdelávací proces - odborný výcvik Katedry farmakognózie a botaniky UVLF, zároveň realizované pestovanie priesad pre výsadbu v areáli UVLF.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť.    

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.         

 

Aktivity projektu :

Hlavná aktivita – Stavebná adaptácia pavilónu č. 25

Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 25 je predľženie životnosti  stavebných konštrukcií budovy s vykonaním úprav, ktorými sa dosiahne požadovaná funkčnosť, odstráni sa zastaranosť a dosiahne zníženie energetickej náročnosti. Obnova Pavilónu č. 25 bude pozostávať z rekonštrukcie podlahy, zateplenia stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenia fasády, rekonštrukcie strechy, rekonštrukcie skleníkov, výmeny výplní otvorov, zdravotechniky a vzduchotechniky. Cieľ projektu bude realizovaný formou 1 aktivity stavebného charakteru, v rámci ktorej v súlade s projektom stavby a energetickým auditom bude uskutočnených 8 subaktivít. Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú : počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek.  

Obnova budovy Pavilónu č. 25 bude pozostávať z : výmeny strešnej krytiny za keramickú skladanú drážkovanú krytinu, výmeny okien za drevené do veľkosti pôvodných okenných otvorov, reštaurovanie a obnovenie omietky a režného muriva na fasáde. V miestnosti 110 Učebňa je navrhované vybúranie existujúcej podlahy, s vytvorením novej skladby podlahy s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou. Existujúci drevený krov zostáva pôvodný a strešný plášť sa zaizoluje proti stratám tepla, proti vode a vlhkosti. Pôvodné okná na južnej fasáde sa doplnia oknami s požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami na vnútornej strane ostenia. Okná budú tvarovo, rozmerovo a výtvarne nadväzovať na pôvodné. Nové okná budú mať oceľové rámy s prerušeným tepelným mostom, zasklenie je navrhované trojsklom. Na severozápadnej prístavbe sa pôvodné zateplenie odstráni a nahradí sa novým. Strešný plášť sa nahradí novým plechovým s doplnením poistnej hydroizolačnej fólie. Strop nad touto časťou bude zateplený fúkanou izoláciou. Obvodové múry skleníkov sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom a omietnu fasádnou omietkou. Kovová konštrukcia a zasklenie budú nahradené novými. Zasklenie bude dvojsklom.

 

Podporná aktivita -  Zabezpečenie publicity projektu

V súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu : na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na web. sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.       

 

Merateľné ukazovatele projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód
 merateľného
 ukazovateľa

Názov
merateľného
ukazovateľa 

Merná
jednotka

Schválená
hodnota
 MU

P0080

Množstvo elektrickej energie
vyrobenej v zariadení OZE

MWh/rok

 

P0084

Množstvo tepelnej energie vyrobenej
v zariadení OZE

MWh/rok

8,685

P0103

Odhadované ročné zníženie emisií
skleníkových plynov (CO₂)

t ekviv. CO₂

29,4995

P0250

Počet opatrení na zníženie spotreby energie
realizovaných vo verejnej budove

počet

5

P0470

Počet verejných budov na úrovni
nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej
alebo s takmer nulovou potrebou energie

počet

1

P0612

Podlahová plocha budov obnovených
 nad rámec minimálnych požiadaviek

1 445,29

P0627

Spotreba energie v budove po realizácii
opatrení energetickej efektívnosti

MWh/rok

15,09

P0628

Spotreba energie v budove pred realizáciou
opatrení energetickej efektívnosti

MWh/rok

148,895

P0687

Zníženie konečnej spotreby energie
vo verejných budovách  

kWh/rok

133 805

P0689

Zníženie potreby energie vo verejných
budovách

kWh/rok

645 586,921

P0691

Zníženie produkcie emisií Noₓ

Kg/rok

25,7591

P0692

Zníženie produkcie emisií PM10

Kg/rok

0

P0694

Zníženie produkcie emisií SO₂

Kg/rok

4,0845

P0701

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

kWh/rok

182 408,8749

P0705

Zvýšená kapacita výroby elektriny z
 obnoviteľných zdrojov

MWe

0

P0706

Zvýšená kapacita výroby energie z
obnoviteľných zdrojov

MW

0,008685

P0707

Zvýšená kapacita výroby tepla
z obnoviteľných zdrojov

MWt

0,008685