Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Personálne obsadenie

Vedúca katedry: prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. 

Ústav patologickej anatómie

Vedúca ústavu: prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

Učitelia:
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.
doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.
MVDr. Martin Levkut, PhD.

Veda:
MVDr. Viera Karaffová, PhD.

THP:
MVDr. Janka Čižmárová
MVDr. Iveta Tomková
Alena Uličná
Melánia Gaľašová

R:
Roman Bášti
Mária Műllerová
MVDr. Adam Demeter

Ústav patologickej fyziológie

Vedúca ústavu: prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Učitelia:
MVDr. Zuzana Maková, PhD.
MVDr. Elena Piešová, PhD.
MVDr. Renáta Szabóová, PhD.

Veda:
MVDr. Lucia Tarabová, PhD.

THP:
Denisa Boľanovská
Iveta Pancáková
MVDr. Júlia Šimaiová