Katedra hygieny a technológie potravín

Personálne obsadenie

Personálne obsadenie (15.09.2015)

Vedúci katedry: Prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

Ústav hygieny a technológie mäsa

Vedúci ústavu: Prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

Prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD.
Doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.
Doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
Doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
Doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
MVDr. Ján Mačanga, PhD.
MVDr. Ivana Regecová, PhD.
MVDr. Mária Martonová
Bc. Blažena Spišáková
Eva Škovranová
Eva Marčeková
Katarína Kurjanová
Emília Tabačková
Alžbeta Maková

Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc. – emeritný profesor
Dr. h. c., Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. – emeritný profesor

Ústav hygieny a technológie mlieka

Vedúci ústavu: doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

Doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.
Doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
MVDr. Jana Pažáková, PhD.
MVDr. Jana Maľová, PhD.
RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.
MVDr. Jana Výrostková, PhD.
Katarína Kováčová
Vilma Miškufová
Darina Kecerová
Alžbeta Kiktová
Monika Gregová