Katedra epizootológie a parazitológie

Personálne obsadenie

Katedra epizootológie a parazitológie

Vedúca katedry: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Tajomník katedry: MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Vedúca ústavu: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Učitelia:
Dr. h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (t.č. rektorka UVLF v Košiciach)
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
MVDr. Milan Čížek, PhD.
MVDr. René Mandelík, PhD.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
MVDr. Peter Smrčo, PhD.
MVDr. Boris Vojtek, PhD.

Vedeckí pracovníci:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
RNDr. Slavomíra Šalamúnová, PhD.
MVDr. Monika Drážovská, PhD. - postdoktorandka
MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.  (NV)

Emeritný profesor:
prof. MVDr. Štefan Švrček, PhD.

Technicko-hospodárski pracovníci:
MVDr. Serena Pošiváková
Etela Bednáriková
Viera Hriczišonová
Beáta Oružinská
Klaudia Slosiariková

Robotníci:
Veronika Bednáriková
Emília Nováková

Ústav parazitológie

Vedúca ústavu: doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Učitelia:
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
MVDr. Miloš Halán, PhD.
MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.

Vedeckí pracovníci:
RNDr. Eva Bocková, PhD.
Ing. Petronela Komorová, PhD.

Technicko-hospodárski pracovníci:
Alena Pučanová
Mgr. Ing. Natália Szunyogová
Mgr. Katarína Vargová

Robotníci:
Janka Urbanová