Odborové hnutie na UVLF

História

V Československu po roku 1989 z bývalého Revolučného odborového hnutia sa transformovala Konfederácia odborových zväzov, ktorej členom sa stal aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovenska. Súčasťou tohoto zväzu sa stala aj odborová organizácia našej univerzity.

Na čele závodného výboru ZO a neskôr rady ZO boli:

doc. MVDr. Ján Jantošovič, CSc. 1980-1990
doc. MVDr. Ľudovít Para, CSc. 1990-1993
doc. MVDr. Ján Lehocký, CSc. 1993-1994
doc. Ing. Mária Molnárová, CSc. 1994-1995
doc. MVDr. Peter Turek, CSc. 1995-2001
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 2001-doteraz

Základnou úlohou odborov bolo zastupovanie členov organizácie a zamestnancov univerzity cestou kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom, ktoré od roku 1991 je každoročne právne zakotvené v Kolektívnej zmluve UVL.

Spolupráca a prenos požiadaviek odborárov bola realizovaná cestou zástupcov odborov vo vedení univerzity, mzdovej komisii, sociálnej komisii a výberových komisiách univerzity. Členovia odborov sa aktívne podieľali pri tvorbe vnútorných predpisov univerzity z oblasti mzdovej, sociálnej, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod. Rešpektovanie odborových práv sa stalo neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho a spoločenského života na univerzite.

Vznik nových spoločensko-ekonomických podmienok v odboroch a štáte spôsobilo zníženie ekonomických výhod z členstva v odboroch a výrazne ovplyvnilo početnosť odborárskej členskej základne. V roku 1990 bolo v odboroch organizovaných 98 % zamestnancov univerzity, v roku 1998 už len 75%.

V hospodárskej oblasti odborová organizácia v ostatnom desaťročí univerzity zabezpečila rekonštrukciu sociálnej prístavby a zveľadenie odborárskeho zariadenia chaty „Veterinár" na Uhrinči, ktoré bolo rôznymi formami úspešne prevádzkované pre potreby rekreácie členov a zamestnancov. Na zlepšenie sociálnych podmienok členov a zamestnancov bol odbormi v rokoch 1992-1994 prevádzkovaný bufet v areáli univerzity s cieľom zabezpečenia zvýhodnených zamestnaneckých cien tovarov. Po dohode so zamestnávateľom odbory celé obdobie prevádzkovali materskú školu s cieľom vyjsť v ústrety najmä mladým zamestnancom pri zabezpečovaní ich rodinného zázemia.

Mimo základného poslania odborov - ochrany a presadzovania zákonných práv členov a zamestnancov univerzity bola dôležitou úlohou odborov poskytnúť členom pomoc v sociálnej oblasti poskytnutím návratných bezúročných pôžičiek a sociálnych výpomocí. Pravidelne boli organizované podujatia pre deti členov odborov a každo¬ročne odborová organizácia v spolupráci so zamestnávateľom uskutočnila stretnutie s bývalými zamestnancami - dôchodcami, spojené so zájazdom do rôznych regiónov Slovenska. Pre členov odborov boli organizované športové podujatia, zájazdy a rekre¬ačné pobyty na Slovensku a v Maďarsku.

Každoročne sa znižujú ekonomické možnosti stimulácie členskej základne. Nos¬ným pilierom činnosti odborovej organizácie sa stáva spoločenská kontrola dodržia¬vania legislatívnych práv a presadzovania sociálnych požiadaviek zamestnancov v duchu hesla „Dôstojná životná úroveň - naše právo".