Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Témy rigoróznych prác

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 - Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2018/2019:

Študijný program zadania: FARMAKOLÓGIA
Vplyv abiotických faktorov, stanovišťa, termínu a roku zberu na obsahové látky v koreni Rozchodnice ružovej (Rhodiola rosea L.) a ich farmaceutický potenciál
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Porovnanie kvalitatívnych parametrov rôznych druhov arganových olejov a ich farmaceutický potenciál
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Porovnávanie celkového obsahu polyfenolov a antioxidačnej aktivity v plodoch Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott a ich farmaceutický potenciál
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Súčasné trendy farmakoterapie astmy
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Antibiofilmová účinnosť kombinácie antimykotík a rastlinných silíc voči Candida albicans
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Účinnosť rastlinných produktov na biofilm tvoriace kvasinky rodu Candida
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Analýza preskripcie antibiotík v pediatrickej populácii pacientov v lekárenskej praxi
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
In vitro štúdium vplyvu syntetických halogénovaných derivátov indolových fytoalexínov na proliferáciu vybraných nádorových buniek
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Analýza preskripcie psychotropných látok v pediatrickej populácii pacientov v lekárenskej praxi
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Behaviorálne komplikácie dopamínergnej terapie v pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Crohnova choroba a jej farmakoterapia
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Liekové interakcie analgetík v lekárenskej praxi
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Hypotyreóza v gravidite a jej vplyv na dieťa
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Najčastejšie zneužívané liečivá v SR
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Súčasné možnosti liečby alopécie a ich efektivita
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Hodgkinov lymfóm z pohľadu súčasnej liečby
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Faktory ovplyvňujúce výber liekov a výživových doplnkov s vápnikom vo verejnej lekárni
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Lokálne nesteroidné protizálové lieky v terapii bolesti vo farmaceutickej starostlivosti
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Determinanty samoliečby nesteroidnými antiflogistikami v lekárnickej praxi
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Charakterizácia modelu testovania anti-pollution efektu vybraných kozmetických surovín
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Melanozómový transport a jeho vplyv na pigmentáciu kože
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Stanovenie antioxidačnej aktivity flavonoidov získaných zo semien viniča hroznorodého
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Konzultant: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Biologické účinky antokyánov získaných extrakciou z plodov vybraných druhov rastlín
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Konzultant: RNDr. Anna Uhrinová, PhD.
Biologicky významné látky v liečivých hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link.
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Konzultant: RNDr. Anna Uhrinová, PhD.
Izolácia a charakterizácia biologicky aktívnych sacharidov z húb rodu Cordycesps (Fr.) Link.
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Konzultant: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Analýza preskripcie liekov u pacientov s ischemickou chorobou srdca
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Analýza farmakoterapie ischemickej choroby dolných končatín
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Hodnotenie biologickej aktivity plodov Rosa canina L
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Stanovenie antioxidačnej aktivity v zelenom jačmeni a jeho farmaceutický potenciál
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Antioxidačné vlastnosti extraktu bobúľ Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. a jeho farmaceutické využitie
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Konzultant: PharmDr. Slavomír Kurhajec
Analýza užívania kontraceptív u adolescentiek
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Konzultant: PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Psoriáza a jej terapeutické alternatívy
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Konzultant: Prof. MUDr. Jagienka Jadutová, PhD.
Cielená liečba karcinómu obličky
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Jozef Chovanec
Adherencia pacientov k liečbe reumatoidnej artritídy
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
Vplyv chalkónov na rast nádorových buniek mliečnej žľazy
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: Mgr. Peter Takáč
Študijný program zadania: IMUNOLÓGIA
Vplyv aplikácie kefírového mlieka a kefírového izolátu Lactobacillus paracasei na imunitnú odpoveď
Pracovisko: Ústav imunológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
Modulácia abskopálneho efektu a hodnotenie jeho imunitnej odpovede v in vitro modeli rakoviny krčka maternice
Pracovisko: Ústav imunológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Preventívny účinok laktobacilov na kampylobakteriovú infekciu
Pracovisko: Ústav patologickej anatómie
Školiteľ: Doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.
Konzultant: MVDr. Martin Levkut, PhD.
Študijný program zadania: TOXIKOLÓGIA
Prítomnosťrezíduí antibiotík vo vodnom ekosystéme
Pracovisko: Ústav hygieny a technológie mäsa
Školiteľ: Doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
Analýza génovej expresie po toxickom pôsobení hadieho jedu na kuraciu pečeň
Pracovisko: Ústav biológie a genetiky
Školiteľ: Doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Porovnanie toxicity antihypertenzív prvej voľby
Pracovisko: Ústav toxikológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.
Hodnotenie toxického účinku bisfenolu A na modelový organizmus
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Toxicita kyseliny šťaveľovej u včely medonosnej (Apis mellifera) v laboratórnych podmienkach
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Lucia Sabová, PhD.
Hodnotenie cytotoxicity insekticídu Mospilan v kultúrach lymfocytov
Pracovisko: Ústav genetiky
Školiteľ: MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
Vplyv hadieho jedu jedincov druhu Bitis arietans odlišných lokalít na vývinové štádiá kuracích embryí
Pracovisko: Ústav fyziológie
Školiteľ: MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
Protektívny účinok ľanového semena u experimentálnych zvierat po ich predchádzajúcej expozícii vybranými produktami naftového priemyslu
Pracovisko: Ústav fyziológie
Školiteľ: MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.
Stanovenie toxicity účinných a pomocných látok farmaceutických preparátov na vodných živočíchoch
Pracovisko: Ústav toxikológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Riziká používania vybraných farbív a ich stanovenie metódou kvapalinovej chromatografie v rôznych liekových formách
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Monika Šuleková, PhD.
Riziká vybraných konzervačných látok a ich stanovenie vo farmaceutických vzorkách
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Monika Šuleková, PhD.
Vplyv extrakčných podmienok na antioxidačnú aktivitu strieborných nanočastíc pripravených z rastlinných extraktov
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
Konzultant: RNDr. Aneta Salayová, PhD.