Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Témy rigoróznych prác

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 - Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2019/2020:

Študijný program zadania: FARMAKOLÓGIA
Vplyv rastlinných extraktov čeľade Lamiaceae na faktory virulencie Candida albicans
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Variabilita očkovacieho kalendára z pohľadu lekárenskej praxe
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Úpravy v preskripcii liekov odporúčané pacientom v rámci liekového poradenstva v lekárňach Českej republiky
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Protizápalovo pôsobiace lokálne liečivá v terapii oftalmologických ochorení
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Farmakoterapia chronického srdcového zlyhávania u pacientov s redukovanou ejekčnou frakciou
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirnik, PhD.
Analýza preskripcie anxiolytík v terapii úzkostných porúch
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: PharmDr. Martin Kuruc
Nealkoholová steatohepatitída a jej farmakoterapia
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: MUDr. Magdaléna Dudášová
Diabetes mellitus v gravidite a možnosti terapie
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Epilepsia a jej farmakoterapia
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Správna dispenzácia veterinárnych antibakterík a probiotík
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Konzultant: PharmDr. Michal Fehér
Biochemické parametre krvi u žien podstupujúcich hormonálnu substitučnú terapiu
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Konzultant: MUDr. Daniela Kudrová
Efektívnosť medikamentóznej liečby hypertenzie v klinickej praxi
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Konzultant: doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Betablokátory v liečbe hypertenzie a formulácia tabliet
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie
Školiteľ: PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Farmakologické aspekty využitia nanočastíc pripravených zelenou syntézou
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Aneta Salayová, PhD.
Alergická rinitída a možnosti jej terapie
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
Konzultant: MUDr. Katarína Karpinská
Farmakoterapeutický manažment stabilnej angíny pektoris
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
Konzultant: MUDr. Ján Petruš
Antioxidačné vlastnosti a antimikrobiálna aktivita extraktov pripravených z viniča hroznorodého
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Terapia astmy u pacienta s vybranými komorbiditami
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Ľubov Rosoľanková
Spotreba opioidných versus neopioidných analgetík u pacientov
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Potenciálny vplyv sekundárnych metabolitov lišajníkov na angiogenézu, pomocou CAM modelu
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Konzultant: doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Stresové hormóny počas tehotenstva
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Peter Očenáš, PhD.
Súčasné trendy v liečbe urolitiázy
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Konzultant: MUDr. Milan Kičinko
Využitie betablokátorov v terapii kardiovaskulárnych ochorení a formulácia transdermálnych náplastí
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie
Školiteľ: PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Konzultant: PharmDr. Simona Livovská
Štúdium stability skvalénových adjuvansov s chitosanom
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Konzultant: RNDr. Judit Suli, PhD.
Analýza farmakoterapie žilových ochorení
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Konzultant: MUDr. Iveta Senderáková
Výhody liečby inzulínovou pumpou u diabetikov
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
Liečba a manažment depresie u dospelých
Pracovisko: Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Ladislav Lauko
Súčasné trendy farmakoterapie úzkostných stavov a porúch spánku
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Konzultant: MUDr. Jana Grešková
Súčasné trendy v oblasti farmakoterapie depresie
Pracovisko: Katedra farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Konzultant: MUDr. Marta Maďarová
Študijný program zadania: MIKROBIOLÓGIA
Štúdium antimikrobiálnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
Konzultant: RNDr. Matej Baláž, PhD.
Clostridioides difficile a jeho podiel na postantibiotickej kolitíde v nemocničnom prostredí
Pracovisko: Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Konzultant: MUDr. Slavka Viragová, PhD.
Študijný program zadania: TOXIKOLÓGIA
Analýza cytotoxických a genotoxických účinkov insekticídu acetamipridu v bovinných lymfocytoch in vitro
Pracovisko: Ústav genetiky
Školiteľ: MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
Hodnotenie vplyvu etanolového extraktu Komonice lekárskej na modelovú bunkovú líniu
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Vplyv itrakonazolu na vybrané modelové organizmy
Pracovisko: Ústav farmakológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Antioxidačná aktivita húb rodu Cordyceps (Fr.)
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Anna Uhrinová, PhD.
Štúdium antioxidačných vlastností kvercetínu a jeho zlúčenín s kovmi
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
Cordyceps: Izolácia, identifikácia a biologická aktivita polysacharidov
Pracovisko: Ústav farmaceutickej chémie
Školiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Študijný program zadania: IMUNOLÓGIA
Ovplyvnenie imunitných parametrov po aplikácii Enterococcus faecium AL41 pri salmonelovej infekcii u modelového organizmu
Pracovisko: Ústav patologickej anatómie
Školiteľ: Doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.
Konzultant: MVDr. Viera Karaffová, PhD.