Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Informácie pre záujemcov o rigorózne konanie v študijnom odbore farmácia

Prihlášku na rigorózne konanie si môže podať iba absolvent študijného programu farmácia, ktorý získal titul magister.

Prihlášku na rigorózne konanie, si môže za rovnakých podmienok podať aj absolvent zahraničnej vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou, je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, čo preukáže rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Prihlášku na rigorózne konanie nájdu záujemci na webovom sídle univerzity www.uvlf.sk pod záložkou štúdium, informácie pre uchádzačov..

Prihláška

 • podáva sa v písomnej forme v čase od 15. 9. do 15. 10. 2019
 • zasiela sa na adresu: Referát pre rigorózne konanie, UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice.

Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 1. overená kópia vysokoškolského diplomu,
 2. overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. overená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 3. overená kópia dodatku k diplomu, ak už bol v čase ukončenia štúdia uchádzačom vydávaný,
 4. ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka,
 5. overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu),
 6. podpísaný životopis,
 7. zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
 8. názov obhájenej diplomovej práce a meno školiteľa,
 9. potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Do prihlášky uchádzač uvedie:

 1. tému rigoróznej práce, ktorú si vybral,
 2. komisiu, do ktorej téma spadá,
 3. 2 študijné predmety z nižšie uvedeného zoznamu

Každá komisia má svoje predmety. Hlavný študijný predmet širšieho základu je presne stanovený a je povinný pre každého. Okrem neho si každý uchádzač ešte vyberá jeden z ďalších študijných predmetov širšieho základu.

I. Komisie pre rigorózne konanie:
Farmakológia
Toxikológia
Mikrobiológia
Imunológia
II. ŠTUDIJNE PREDMETY:
Farmakológia
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Farmakológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Klinická farmakológia
Veterinárna farmakológia
Fytofarmaka a voľné radikály
Fyziológia a patologická fyziológia
Toxikológia
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Toxikológia a farmakológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Imunotoxikológia
Rádiofarmakológia a rádiofarmaká
Molekulová biológia
Farmaceutická botanika
Mikrobiológia
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Mikrobiológia a imunológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Farmaceutická biotechnológia
Biochémia
Virológia a imunotoxikológia
Farmakológia
Imunológia
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Imunológia a mikrobiológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Patológia
Virológia a imunotoxikológia
Farmakológia
Rádiofarmakológia a rádiofarmaká

Poplatok za prijímacie konanie je nutné zaplatiť iba bankovým prevodom na účet:

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 649003
Správa pre prijímateľa:
meno a priezvisko
Suma: 75,00 €.

Uchádzač s neúplnou prihláškou (nevypísanými všetkými údajmi) nebude zaradený do zoznamu uchádzačov o prijatie na rigorózne konanie.

Rada rigorózneho konania posúdi prihlášku na rigorózne konanie a rektorka univerzity oznámi uchádzačovi písomné stanovisko do 30 dní odo dňa posúdenia.

Informácia o poplatkoch spojených s rigoróznym konaním (vnútorný predpis č. 38)
a) prihláška
75,00 €
b) školné za prvý rok
320,00 €
c) školné za druhý rok
150,00 €
d) opakovanie rigoróznej skúšky
175,00 €
e) poplatok za vydanie diplomu
90,00 €