Loading...

Oznamy

Usmernenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UVLF na funkčné obdobie 2019-2023

09.10.2018   Neprehliadnite

USMERNENIE

volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach v zmysle Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu UVLF v Košiciach – Vnútorný predpis č. 1, vydáva nasledujúce usmernenie:

 1. Návrh kandidáta na funkciu rektora od členov Akademickej obce UVLF v Košiciach a členov Správnej rady UVLF v Košiciach je potrebné odovzdať predsedovi volebnej komisie.

  Termín: do 16.10.2018; 12:00 hod.
   
 2. Kandidát na rektora potvrdí podpisom súhlas s kandidatúrou predsedovi volebnej komisie a zároveň predloží písomne svoj program pre nasledujúce funkčné obdobie.

  Termín: do 19.10.2018; 10:00 hod.
   
 3. Listina kandidátov podľa abecedného poradia na funkciu rektora bude zverejnená dňa 19.10.2018 o 12:00 hod. vo vývesnej skrinke AS UVLF v Košiciach a na webovej stránke UVLF v Košiciach v časti Akademický senát.
   
 4. Kandidáti na funkciu rektora oboznámia Akademickú obec UVLF v Košiciach so svojím programom pre nasledujúce funkčné obdobie dňa 22.10.2018 o 14:00 hod. v Aule UVLF v Košiciach. Poradie vystúpení kandidátov sa určí losovaním pod dozorom členov volebnej komisie.
   
 5. Voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 vykonajú členovia Akademického senátu UVLF v Košiciach dňa 26.10.2018 o 13:00 hod. v Aule UVLF v Košiciach.

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 -2023:

Peter Turek, prof., MVDr., PhD. – predseda
Katarína Beňová, doc., MVDr., PhD. – podpredseda
Ľubomír Šmiga, MVDr., PhD. – člen
Monika Fedorová, PharmDr. – člen
Filip Koľvek, MVDr. – člen
Marko Kakuta – člen
Vladimír Vodhanel – člen