Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 10.00 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky) UVLF v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  5. Návrh zmien vnútorného predpisu č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2019/2020
  6. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/2018
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach