Loading...

Oznamy

Výzva na obsadenie pracovných miest – postdoktorandov na projekty DSV

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu na obsadenie 6 pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov – postdoktorandov na dobu 3 rokov pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, farmaceutického alebo prírodovedného zamerania
 • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
 • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie) spracovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. 
 • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov
 • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
 • pracovný životopis

Od uchádzača sa okrem tvorivého prístupu očakávajú praktické skúsenosti s molekulovo-genetickými metódami (napr. práca s DNA a RNA alebo proteínmi) na nasledovné výskumné témy:

 1. vývoj terapeutických biomolekúl (nanoprotilátok alebo peptidov) proti patogénom, ako napr. borélia, západonílsky vírus, vírus horúčky dengue a SARS-CoV-2. 
 2. vývoj diferenciačne-diagnostickej metódy pre arbovírusy, ako sú napr. vírus západonílskej horúčky, Usutu vírus a vírus kliešťovej encefalitídy
 3. vývoj diagnostického testu pre vírus hepatitídy E

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu na obsadenie 1 pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda na dobu 3 rokov pre účely projektu dlhodobého strategického výskumu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Dopytovo‐orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood“, ITMS2014+ kód projektu: 313011V336, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, zamerania
 • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru veterinárske lekárstvo (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
 • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie) spracovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. 
 • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov
 • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
 • pracovný životopis

Od uchádzača sa okrem tvorivého prístupu očakávajú praktické skúsenosti s metódami analýzy potravín a krmív, so zameraním na analýzu kvality tukov a stanovenia mykotoxínov, na nasledovnú výskumnú tému:

 1. výber a overovanie vplyvu vhodných koncentrácií humínových látok a probiotických kmeňov na produkciu bezpečných potravín (vajcia, mäso) a zlepšenie zdravia hospodárskych zvierat (hydina, ošípané).

Žiadosti s požadovanými podkladmi žiadame zaslať na Referát vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach najneskôr do  20.10.2020. Začiatok pracovného pomeru je 1.11.2020, prípadne podľa dohody.

V Košiciach, 25.9.2020