Loading...

Organizačná štruktúra

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko UVLF v Košiciach a Neuroimunologického inštitútu SAV je zamerané na štúdium interakcie medzi hostiteľom a patogénom. Výskumné aktivity zahŕňajú mutácie v génoch vrodenej imunity a vnímavosť hostiteľov k patogénom; objavovanie hostiteľskej špecificity patogénov; objavovanie mechanizmov, pomocou ktorých patogény unikajú pred imuntnými mechanizmami hostiteľa. Toto vedecko-výskumné zameranie umožnilo obhájiť 5 doktorandských prác a prinieslo viac než 70 originálnych karentových publikácií.

Projekty:
  • APVV-14-0218: Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám. Realizácia 2015 – 2019.
  • VEGA 1/0261/15: Mapovanie epitopov povrchových proteínov borélií pre účely vývoja Multiple antigenic peptide vakcíny proti Lymskej borelióze. Realizácia 2015 – 2019.
  • VEGA 1/0258/15: Odhalenie potenciálnych faktorov neuroinvazívnych borélií spôsobujúcich neurozápal v CNS. Realizácia 2015 – 2019.
Spoluúčasť na riešení projektov:
  • VEGA 1/0633/17: Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli. Realizácia 2017 – 2019.