Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Projekty:
  • KEGA 003UVLF-4/2016: Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF. Realizácia 2016 – 2018.
  • VEGA 2/0125/17: Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. Realizácia 2017 – 2019.
  • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017 – 2019.

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Projekty:
  • KEGA 008UVLF-4/2014: Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií. Realizácia 2014 – 2016.
  • KEGA 017UVLF-4/2012: Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach. Realizácia 2012 – 2014.
  • KEGA 003UVLF-4/2017: Ochrana zvierat pred týraním - pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Realizácia 2017 – 2019.

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Projekty:
  • KEGA 008UVLF-4/2015: Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat. Realizácia 2015 – 2017.