Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Charakteristika pracoviska

Katedra vznikla po zmene organizačnej štruktúry v roku 2007. Pôvodne ju tvorili dva ústavy - ústav hygieny zvierat a životného prostredia a ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky. V roku 2016, v dôsledku výraznej diverzifikácie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, z prvého menovaného ústavu sa odštiepil a vznikol samostatný ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky.

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Je etablovaný v pavilóne č. 3 na II. poschodí. V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia podieľajú na zabezpečovaní výučby vo všetkých študijných programoch, ktoré sú na UVLF v Košiciach akreditované, vrátane študijných programov v jazyku anglickom. V rámci jednotlivých študijných programov sú na ústave vyučované predmety, ktorými študent získava teoretické aj praktické vedomosti potrebné pre plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a vykonávanie odbornej činnosti pri ochrane zvierat a tvorbe životného prostredia. Zároveň si študenti osvoja postupy pri vykonávaní epidemiologickej a epizootologickej činnosti vo veterinárskych, zdravotníckych a farmaceutických zariadeniach ako aj monitoring chorôb vyznačujúcich sa fenoménom prírodnej ohniskovosti a uplatnení opatrení na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi podieľajú na riešení otázok v oblasti asanácie, tvorby a ochrany životného prostredia, zoohygienických otázok týkajúcich sa hygieny chovu hospodárskych zvierat.

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Je situovaný v pavilóne č. 5. Pedagógovia ústavu zabezpečujú výučbu vo všetkých akreditovaných študijných programoch v 1., 2. a spojenom 1.a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Podieľajú sa aj realizácii doktorandského štúdia v študijnom programe súdne a verejné veterinárske lekárstvo a na zabezpečovaní vybraných tém študijnej časti doktorandského štúdia v študijných programoch infekčné choroby zvierat a hygiena chovu zvierat a životné prostredie. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi venujú riešeniu rôznych problematík z oblasti súdneho veterinárskeho lekárstva, verejného veterinárskeho lekárstva, potravinového dozoru a právnych a ekonomických dopadov chovu a držby zvierat.

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia ústavu podieľajú na zabezpečovaní výučby etológie zvierat a profesijnej etiky v jednotlivých študijných programoch v jazyku slovenskom aj v jazyku anglickom. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi zaoberajú riešením otázok v oblasti etológie a welfare domestikovaných zvierat so zameraním na štúdium terapie a prevencie behaviorálnych porúch a stanovenie fyziologických a behaviorálnych indikátorov narušeného welfare. Členovia kolektívu sú aktívni v oblasti vzdelávania cvičiteľov vodiacich psov, záujemcov o výkon canisterapie a pre kynologickú verejnosť organizujú vzdelávacie akcie a poskytujú konzultácie. Okrem toho zabezpečujú behaviorálne poradenstvo majiteľom psov a mačiek s poruchami správania.