Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov

Pedagogická činnosť

Ústav jazykov

Ústav jazykov sa v pedagogickej činnosti zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie rečových a jazykových kompetencií v odbore, ktorý študujú. Okrem toho, Ústav jazykov zabezpečuje aj výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
Hygiena potravín:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
Farmácia:
 • Odborná latinčina
 • Jazyk anglický/nemecký
Kynológia:
 • Základy latinskej terminológie
 • Anglická terminológia
 • Cudzí jazyk
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Anglický/nemecký jazyk
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Latinská terminológia

Ústav telesnej výchovy

Adresa: Cesta pod Hradovou 11 (areál vysokoškolských internátov UVLF ), 04181 Košice

Telesná výchova je výberový predmet štúdia pre študentov všetkých ročníkov a odborov štúdia v dennej i externej forme s organizačnou a metodickou pomocou učiteľov Ústavu telesnej výchovy a športu.

Formy výučby:
 • pravidelná účasť na hodinách TV: tabata-body form, basketbal, bedminton, bežecký tréning, florbal, frisbee, futbal, indoorové lezenie, kardiocvičenia, kondičné posilňovanie muži i ženy, pilates, stolný tenis, volejbal, turistika, zdravý chrbát (SM systém)
 • bloky
  - turnaje: športové hry
  - splavovanie: kanoistika a rafting
  - turistika: pešia, vodná, cyklo
  - lyžovanie
 • sústredenia
  - vodácke: kanoistika, rafting
  - turistické
  - lyžiarske
Organizácia výučby

Aktuálna ponuka pohybových aktivít predmetu Telesná výchova na semester je zverejnená vždy na začiatku semestra.
Študent si z aktuálnej ponuky na semester vyberie konkrétny  šport a formu výučby a po prihlásení sa na Ústave telesnej výchovy a športu si zapíše výberový predmet TV do AIS najneskôr do 3 týždňov od začiatku semestra. Ak si študent nestihol zapísať TV do AIS stačí ak príde na konkrétnu hodinu a zaeviduje sa (dodatočne do AIS sa TV doplní).
Riadny študent denného štúdia všetkých ročníkov UVLF sa po prihlásení na výberový predmet Telesná výchova a po zápise do AIS môže zúčastňovať na všetkých formách pohybových aktivít zaradených do programu výberovej TV s uprednostnením v základnej skupine t.j. do ktorej sa nahlásil. Účasť na iných aktivitách je možná po dohode s vyučujúcim v závislosti na kapacitách.
Pre každý semester si študent môže zvoliť rôzny druh športu, ktorý chce absolvovať.
Študentom so zdravotným obmedzením, špecifickými potrebami (s odporučením lekára) môže  byť vytvorený špeciálny program, alebo sa prihlásia na hodiny Pilatesu,  Zdravý chrbát(SM systém).
Študent, ktorý absolvuje TV v zimnom aj letnom semestri v jednom akademickom roku získava 1 kredit (nie vo všetkých študijných  programoch...potrebné skontrolovať)

Telesnú výchovu si študenti môžu zapisovať opakovane počas celého štúdia.

Rozvrh hodín LS 2019/2020
kondičné posilňovanie
ženy
ženy
muži
telocvičňa
pondelok
pondelok
utorok
17:30-19:00
19:00-20:30
19:00-20:30
kardio cvičenie
kardiocvičebňa
(spodný internát-ÚTVŠ)
utorok
streda
štvrtok
17:30-19:00
17:30-19:00
19:30-21:00
lukostreľba
telocvičňa
utorok
16:00-17:00
indoorové lezenie
telocvičňa
streda
19:00-20:30
bedminton, stolný tenis
telocvičňa
streda
17:300-19:00
zdravý chrbát
telocvičňa
utorok
16:00-17:30
zdravý chrbát
telocvičňa
streda
16:00-17:30
futbal
telocvičňa
utorok
20:30-22:00
florbal
telocvičňa
streda
20:30-22:00
volejbal
telocvičňa
utorok
17:30-19:00
Tabata, body form
telocvičňa
utorok
19:00-20:30
pilates
telocvičňa
pondelok
17:30-19:00
pilates
telocvičňa
streda
19:00-20:30
bežecký tréning
zraz na parkovisku
štvrtok
16:30-18:00
špeciálny program (OTV)
kardiocvičebňa
pondelok
16:30-17:30

Študenti, ktorým nevyhovujú uvedené termíny, nech prídu na ktorékoľvek cvičenie, aby sa dohodli s vyučujúcim v telocvični, resp. počas úradných hodín

Pohybové aktivity
TABATA, BODY FORM: vysoko intenzívne kardiovaskulárne cvičenie so zameraním na intervalový tréning, rozvoj telesnej kondície a na spevňovanie a tvarovanie problémových partii tela.
BASKETBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra.
BEDMINTON A STOLNÝ TENIS: zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
BEŽECKÝ TRÉNING: pravidelný, bežecko-kondičný tréning v prírode
FLORBAL: pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné herné kombinácie, hra.
FRISBEE (lietajúci tanier): kolektívna, bezkontaktná hra : pravidlá, základy techniky hádzania a chytania disku, hra.
KARDIO CVIČENIE: vytrvalostné cvičenie, ktoré rozvíja a posilňuje srdcovo - cievny systém.
KONDIČNÉ POSILŇOVANIE: cvičenie zamerané na všestranný rozvoj základných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu, rozvoj sily, svalstva, úprava postavy – aj pre ženy
LUKOSTREĽBA: základy techniky a metodika lukostreľby
PILATES: zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybu, dýchania a správneho držania tela
MINIFUTBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, taktika, hra
INDOOROVÉ LEZENIE: bouldering, lezenie na umelej stene
TURISTIKA: vodná, pešia, cyklo v okolí Košíc, Slovenského raja, Pieniny...
VOLEJBAL: pravidlá, herné činnosti, hra
ZDRAVÝ CHRBÁT: využitie cvičebnej metódy SM systém(elastické lano), ktorá predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát predovšetkým chrbticu.

Cvičenia sa realizujú formou pravidelných cvičení – 2 hod/týžd. alebo blokovo – akcie, sústredenia, turnaje.
Prihlasovanie sa na predmet TV pre študentov všetkých študijných odborov a ročníkov je možné v dňoch zápisu(bude zverejnený) a potom počas prvých troch týždňov semestra, kedy vo vypísaných termínoch budú nezáväzné informatívne hodiny priamo na cvičení, alebo počas úradných hodín - na Ústave telesnej výchovy a športu - spodný äžltý)internát za vrátnicou vždy streda 9,00 -10,30h, piatok 9,00-10,30h kde je možné získať aj podrobnejšie informácie.

Zápis predmetu – keďže ide o výberový predmet - je možné po dohode s vedúcou ústavu do 3 týždňov od začiatku semestra zrušiť.

Ďalšie možnosti športovania sú v rámci oddielov TJ Slávia UVLF Košice – jazdectvo – voltíž a sedlové disciplíny, kanoistika, lukostreľba a šport pre všetkých – športy zaradené do TV.

Plánované akcie Ústavom telesnej výchovy a športu v letnom semestri 2019/20.
21.3.2020
turistika - Slovenský raj
marec
Železný muž UVLF – silová súťaž
marec
Beh do schodov
4.4.2020
turistika - Vysoké Tatry
apríl
veľkonočné turnaje (Vo,Fu,Fl,Be,ST)
apríl
beh okolo internátov
apríl
cykloturistika v okolí Košíc
25.4.2020
vodná turistika (Dunajec)
15.5.2020
ZAŠ vodná turistika (Dunajec)
- účasť na jednotlivých akciách môže byť aj ako náhrada za vymeškané hodiny
- termíny akcií sa môžu v závislosti od počasia meniť