Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Pedagogická činnosť

Ústav patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie zabezpečuje v rámci predmetu Patologická anatómia výučbu makroskopických a mikroskopických zmien vznikajúcich v priebehu patologických procesov. Výučba je rozdelená na dve časti - všeobecná a špeciálna patológia a zahŕňa praktické cvičenia (pitevné aj histologické) a prednášky. Cieľom predmetu Diagnostická patológia je prezentácia patologických zmien dôležitých chorôb u rôznych druhov zvierat a ich diferenciálna diagnostika. Náplňou predmetu Aplikovaná cytológia je demonštrácia cytológie ako morfologickej diagnostickej metódy na rôznych tkanivách a orgánoch pri rôznych patologických procesoch. Pre poslucháčov študijného programu Farmácia poskytuje predmet Patológia základné informácie o všeobecných patologických procesoch a predmet Zásady správnej laboratórnej praxe predstavuje úvod do aplikácie zásad SLP do praxe.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Patologická anatómia
 • Diagnostická patológia
 • Aplikovaná cytológia (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Patologická anatómia
 • Diagnostická patológia
Farmácia:
 • Patológia
 • Zásady správnej laboratórnej praxe (povinne voliteľný predmet)

Ústav patologickej fyziológie

Ústav patologickej fyziológie zabezpečuje výučbu študijných predmetov patologická fyziológia a aplikovaná veterinárna hematológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín v slovenskom a v anglickom jazyku; v študijnom programe Farmácia výučbu predmetu fyziológia a patologická fyziológia v slovenskom jazyku. Výučba v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a štúdium v anglickom jazyku prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov. Cieľom práce pedagógov je poskytnúť študentom poznatky o fyziologických procesoch v zdravom organizme, o príčinách vyvolávajúcich patologický proces, o regulačných mechanizmoch (a ich poruchách), ktoré sa v organizme aktivujú v priebehu choroby ako aj o možných východiskách patologických procesov. Fyziológia a patologická fyziológia poskytujú základy medicínskeho myslenia, a sú nevyhnutné pre štúdium klinických disciplín. Získané poznatky sú základom pre racionálne diagnostické postupy, prevenciu, terapiu ako aj pre vývoj nových liekov. Študenti si rozširujú svoje kompetencie z hematológie v rámci povinne voliteľného premetu Aplikovaná veterinárna hematológia. Nepovinné prednášky pre študentov sú prezentované pomocou CD a DVD počítačových médií. V rámci praktických cvičení sa kladie dôraz na vyhodnotenie a interpretáciu biochemických a hematologických nálezov vo vzťahu k anamnéze, patogenéze a prognóze. Vypracovanie, prezentácia a obhajoba seminárnych prác je u každého študenta povinná. Analýzou klinických prípadov sa upevňujú získané vedomosti študentov. Tvoriví pracovníci ústavu sú školiteľmi diplomových, bakalárskych a rigoróznych prác pre študentov v slovenskom a v anglickom jazyku. Ústav v rámci postgraduálnej výučby školí doktorandov v študijnom odbore 6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Patologická fyziológia
 • Aplikovaná veterinárna hematológia (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Patologická fyziológia
 • Aplikovaná veterinárna hematológia (povinne voliteľný predmet)
Farmácia:
 • Fyziológia a patologická fyziológia